Начало ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Свободни работни места в общинска администрация Обявление за подбор на кандидати по документи и събеседване за заемане на длъжности по трудово правоотношение.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 06 Януари 2021г. 11:31ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

за подбор на кандидати по документи и събеседване за заемане на длъжности

по трудово правоотношение в Общинска администрация – Девин,

с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, както следва:

 

 

1. Наименование,изисквания и описание на длъжностите:

1.1.   Главен експерт „Общинска собственост”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – висше, бакалавър;
  • професионален опит – 2 години;
  • компютърна грамотност.

Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността е организация и контрол на цялостната дейност във връзка с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост. Длъжността е свързана с разработването на експертни анализи и оценки, с изготвянето на становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове, с подготвянето на отговори на запитвания на физически и юридически лица и др. Главният експерт носи пряка отговорност във връзка с прилагането на нормативните актове и предлаганите от него решения.

1.2.   Младши експерт „Проекти и хуманитарни дейности”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – висше, професионален бакалавър по…;
  • професионален опит – не се изисква;
  • компютърна грамотност.

Кратко описание на длъжността: Събиране и систематизиране на информация, обработка на бази данни, с проучването и обобщаването на различни практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни нива в сферата на социалните дейности, здравеопазването, както и разработване и управление на проекти в тези сфери.

2.    Необходими документи:

                2.1.Писмено заявление за участие в конкурса (свободен текст).

                2.2.Кратка автобиография.

                2.3.Копие от диплома за завършено висше образование, заверено от кандидата за вярност с оригинала.

                2.4.Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, заверени от кандидата за вярност с оригинала (за длъжността главен експерт „Общинска собственост”).

                2.5.Копия от други документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността – по преценка на кандидата.

Документите се подават лично или чрез пълномощник, в Деловодството на Общинска администрация – Девин, адрес: гр.Девин, ул. „Дружба” № 1, в срок до 17.00 часа на 20.01.2021 г.

3. Начин на провеждане на подбора:

Подборът протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
  • Интервю.

До интервюто не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на информационното табло във фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 и на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, секция „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, подсекция „Свободни работни места в общинска администрация”.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се обявява на интернет страницата на община Девин и на информационното табло в общинската администрация. Класираните на първо място за съответната длъжност кандидати се уведомяват писмено.

Кметът на община Девин сключва трудов договор с класираните на първо място кандидати за съответната длъжност.

4. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностните характеристики за обявените длъжности предварително,всеки работен ден, на фронт-офиса на Общинска администрация – Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Дружба” № 1.

За контакти и допълнителна информация: тел. 03041/21 74, вътрешен 47.

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер