Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Община Девин

            На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.103-0040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103-0040-C01

ОБЯВЯВА

I. Специалист по „Социални дейности” – Домашен санитар – 1 бр. – четири часа дневно

Изисквания към кандидатите:

  • Основни дейности, осъществяващи се от специалиста в областта на „Социалните дейности” - Предоставяне и събиране на информация ; Социално битови дейности; Подпомагане на специалиста по „Здравни грижи” при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на потребителя.
  • Допълнителни дейности, в които специалистите в областта на „Социалните дейности” участва при необходимост – мероприятия по дезинфекция и дератизация; превенция на разпространението на инфекции; овладяване на аварийни ситуации; придружаване до лечебно или здравно заведение за извършване на медицински прегледи и/или манипулации; подкрепа при комуникация с институции и служби.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Начално образование – завършен шести клас
  • да притежава умения за работа в екип и да има психологическа нагласа за работа в системата на социалните услуги;
  • има умение да предизвиква позитивен интерес в обществото към резултатите от своята дейност;

         Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

  • Писмено заявление за кандидатстване
  • Автобиография по образец. - Приложение 1
  • Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелство, допълнителни квалификации.

II. Ред за провеждане на конкурса

            Заявлението за кандидатстване, Приложение 1,  може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1

             Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления до17.00 ч. на 27.11.2020 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

            Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            Конкурсът  протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю в 3 (три) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

            До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията. Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин на адрес www.dеvin.bg и/или на информационното табло в сградата на община Девин .

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер