Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 09 Ноември 2020г. 14:43ч.

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

1. Помещение , предназначено за производствени дейности - всестранни, с площ 130 кв.м., находящо се в приземен етаж, западната част на триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, с идентификатор 73105.501.200.1 по Кадастралната карта на село Триград, цялата със застроена площ 688 кв.м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 62 от 20.10.1997 год.; вид собственост: общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 143.00 лв. с ДДС, съгласно Приложение №1, раздел III, ред 6, колона 7 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 години.

2. Част от помещение, предназначено за банкови услуги за поставяне на 1бр. терминално устройство АТМ/банкомат/, с площ 2 кв. м., находящо се в коридор на първи етаж, в двуетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, с.Триград, с идентификатор 73105.501.208.6 по Кадастрална карта на с.Триград, цялата със застроена площ 132 кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 17 от 20.03.1997 г.; вид собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 6.40 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел IV, ред 8, колона 7 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин; за срок от 5 г.

3. Стая №307, ет. III в общинско общежитие, сграда с кадастрален номер 20465.504.26.1, гр.Девин, ул.Явор №1, АОС №2662/09.04.2019год., вид собственост - частна общинска, с площ 17 кв.м., за лекарски и манипулационни услуги с начална тръжна месечна наемна цена 39.10 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 5, колона 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин; за срок от 10 г.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Общината до 16.00 часа на 23.11.2020 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

         Срок за закупуване на тръжната документация от 06.11.2020г. до 16.00 часа на 23.11.2020г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11, с цена 30 лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на обектите всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. от 06.11.2020г. до 23.11.2020г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Община Девин   от 06.11.2020 г. до 17.00 часа на 23.11.2020 г.

Дата за провеждане на търга на 26.11.2020г. в заседателната зала на община Девин, ул."Дружба" № 1, ет. 3.

Както следва:

- За имот по т.1 от заповедта: "Помещение , предназначено за производствени дейности "- от 10.00 часа .

- За имот по т.2 от заповедта: " Част от помещение, предназначено за банкови услуги за поставяне на 1бр. терминално устройство АТМ/банкомат/, с площ 2 кв. м."- от 10.30 часа.

- За имот по т.3 от заповедта: " Стая №307, ет. III в общежитие, гр.Девин"- от 11.00 часа .

и на 08.12.2020 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, подаване на предложения и внасяне на депозит за участие за повторния търг е 07.12.2020 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер