Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-496 от 15.10.2020 г. на кмета на община Девин за създаване на Звено за контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 16 Октомври 2020г. 14:42ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-496

гр. Девин, 15.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрациячл. 63, ал. 9 и чл. 63в и чл. 209а. ал. З, от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, както и взетото на 28.09.2020 г. решение от проведено заседание на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 на територията на област Смолян, предвид увеличаване на потвърдените случаи на коронавирус и констатираните нарушения при прилагане на противоепидемичните мерки, с цел създаване на необходимата организация за контрол по спазване на мерките и ограничаване на разпространението на инфекцията сред населението,

НАРЕЖДАМ:

I.Създавам Звено за контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки, в състав:

Ръководител:

 1. Андрей Шанов, старши експерт „Икономика и управление при кризи”

            Членове:

 1. Лили Чаушева, главен експерт „Образование и култура”
 2. Ирина Юрукова, главен специалист „Икономика и туризъм”

           II.   Възлагам следните задачи на Звеното за контрол по т. I.

 1. Да упражнява строг контрол за спазване на въведените противоепидемични мерки по време на провеждане на масови мероприятия на закрито във всички общински обекти и предприятия, вкл. на търговски обекти и обществения превоз на пътници.
 2. Да следи за наличието и правилното носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на всички лица в обектите, описани в т.
 3. Ежеседмично да докладва за извършените проверки по контрол на председателя на Общинския кризисен щаб за координация на дейностите по противодействие на разпространението на COVID-19 – г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.
 4. Да даде указания на собствениците на автогари и транспортни фирми, извършващи обществен превоз, в т.ч. и таксиметрови фирми за упражняване на строг контрол за спазване на противоепидемичните мерки в транспортните средства, както и за следене за наличието и правилното носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата на всички лица, като не допускат лица без наличие на такава.
 5. Да обобщава информацията за осъществения контрол на територията на общината, относно брой извършени проверки, по видове обекти, брой съставени предписания и актове за административни нарушения и да докладва до 17.00 часа, всеки четвъртък, в Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID-19 на територията на област Смолян.

            III.  Възлагам на:

 1. Кметовете на кметства и кметските наместници за обектите в съответните населени места задачите по т. 1.-4. на т. II. от настоящата заповед.
 2. Медицинските сестри в детските градини задачите по т. 2. и т. 3. на т. II. от настоящата заповед за съответната детската градина, вкл. по време на провеждане на масови мероприятия на закрито.
 3. Директора на Общинско предприятие „БКС – Девин” да организира контрола за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с дейността на предприятието и да докладва по реда на т. II., 3 от настоящата заповед.

            IVУпълномощавам длъжностните лица от Звеното за контрол по т. I., кметовете на кметства и кметските наместници, да съставят актове за установяване на нарушения по смисъла на чл. 209а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето.

             V.   За осъществяване на контрола по настоящата заповед, за спазване на въведените противоепидемични мерки, при необходимост, да се търси съдействието на органите на РУ на МВР, гр. Девин.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, да се изпрати на областния управител на област Смолян на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. и на началника на РУ-Девин, за сведение, и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер