Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 25.07.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Вход



Решения от заседанието проведено на 25.07.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  96

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Приемане на Наредба за символиката и отличията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 518 от 16.07.2008 година на Кремена Красимирова Сталева – общински съветник и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Наредбата за символиката и отличията на Община Девин.

/17-12-12/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  97

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО : Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация - гр.Девин, считано от 01.07.2008 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 492 от 02.07.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на постоянните комисии към Общински съвет - Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с §23, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2008 година и Постановление №12 от 02.06.2008 година на Министерския съвет,

РЕШИ:

     1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация – гр.Девин и звената към нея, съгласно Приложение №1, считано от 01.07.2008 година.

/17-14-13/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 98

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО : Даване на съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Прозрачни в работата, ефективни в резултатите – отворена администрация”, по ОП „Административен капацитет”, подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна администрация”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 548 от 24.07.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.61, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие Община Девин да участва в проект „Прозрачни в работата, ефективни в резултатите – отворена администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/08/1.2-04 на Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.2„Прозрачна и почтена държавна администрация” заедно с общините Родопи, Куклен, Чепеларе и Доспат.

     2. Одобрява Споразумението за общинско сътрудничество между общините Родопи, Куклен, Чепеларе и Доспат.

     3. Определя за представител на Община Девин по изпълнение на проекта и подписване на Споразумението за общинско сътрудничество инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин.

/17-10-10/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 99

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Информация за състоянието и стопанисването на общинските имоти и имущество в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа информацията с вх.№ 479 от 26.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема информацията за състоянието и стопанисването на общинските имоти и имущество на Община Девин.

/17-14-10/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  100

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Противопожарното състояние на населените места и обектите общинска собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа информацията с вх.№ 487 от 30.06.2008 година на инж.Йордан Радев – началник на РС„ПБЗН” - гр.Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема информацията за противопожарното състояние на населените места в Община Девин и обектите общинска собственост.

     2. Задължава кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнение на препоръките на РС„ПБЗН” - гр.Девин за подобряване на противопожарната обстановка в населените места и обектите общинска собственост.

/17-12-12/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 101

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Отдаване под наем чрез търг с явно наддаване на общински имот.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 499 от 07.07.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм” и ПК„Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.27, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем паркинг с 39 броя паркоместа, с местонахождение гр.Девин, ул.„Александър Костов”, кв.36 по ПУП на гр.Девин, чрез търг с явно наддаване и първоначален месечен наем 30(тридесет) лева без ДДС за паркомясто или общо 1170(хиляда сто и седемдесет) лева без ДДС.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-9-9/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 102

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 480 от 26.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.9, УПИ І по ПУП на гр.Девин с площ 360(триста и шестдесет) кв.м. на Левен Федев Младенов за сумата от 6372(шест хиляди триста седемдесет и два) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-13-12/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 103

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Учредяване на допълнително право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 444 от 17.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собствености чл.49, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди допълнително право на пристрояване с площ 60 кв.м. върху общински недвижим имот в кв.56, УПИ Хпо ПУП на гр.Девин , на Росен Стоилов Апостолов на стойност 354.00(триста петдесет и четири) лева без ДДС.

     2. Одобрява проект на договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

/17-13-11/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 104

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Изменение на ПУП в УПИ І и УПИ ІІ, кв.1, с.Грохотно, общ.Девин, местност „Дългата лъка”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 376 от 20.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде изменен подробния устройствен план в УПИ І и УПИ ІІ, кв.1, с.Грохотно, общ.Девин, местност „Дългата лъка”.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-12-11/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 105

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Изменение на ПУП в кв.3, с.Михалково, общ.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 481 от 26.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде изменен подробния устройствен план в кв.3 по ПУП на с.Михалково, общ.Девин, като към УПИ ІV, кв.3 по ПУП на с.Михалково, общ.Девин се предадат 177/8762 идеални части от УПИ І, кв.3 по ПУП на с.Михалково, общ.Девин и 90/2421 идеални части от УПИ V, кв.3 по ПУП на с.Михалково, общ.Девин.

     2. Предаваемите имоти по т.1 да се отпишат, като общинска собственост и се предадат на фирма „Радина” ООД във връзка с опълномеряване на имота закупен от фирмата и спазване на договор №405/29.11.2007 г. между фирма „Радина” ООД и Община Девин.

     3. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва и 2-ра от решението.

/17-12-10/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  106

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Определяне броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 356 от 16.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.24, ал.3 и ал.4 от Наредба №34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници,

РЕШИ:

     1. Определя 20 (двадесет) броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община Девин.

     2. Определя максимален брой таксиметрови автомобили на един превозвач – 6(шест) броя.

     3. Определя срок на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз – 12(дванадесет) месеца, считано от 1 януари на съответната календарна година.

/17-13-12/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  107

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на територията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 497 от 04.07.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.8, ал.3, чл.17, ал.3 и ал.5 от Наредба №2 от 15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията,

РЕШИ:

     1. Утвърждава променената транспортна схема на Община Девин, съгласно Приложение № 1.

     2. Възлага с конкурс превозите в новия VІ пакет Допълнителна градска линия Девин – Настан – Грохотно” и делегира изпълнението на своите функции, относно провеждането на конкурса на кмета на Община Девин.

     3. Определя комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения в състав:

3.1. Пламен Балталийски – заместник-кмет на Община Девин;

3.2. Янко Радунчев – юрист;

3.3. инж. Стоян Рахнев  - общинска администрация;

3.4. Атанас Кавърджиков-представител на РД „Автомобилна администрация”, гр. Смолян;

3.5. Красимир Даскалов - представител на „Пътна полиция”, гр. Девин;

3.6. Сибила Камберова - представител на ТД на НАП – гр. Смолян;

3.7. Христо Йочев - представител на „Корпорация на автомобилните превозвачи в България”, гр. Смолян.

     4.Утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите в конкурса:     

4.1. Критерии към автобусите:

4.1.1. Собствен или нает автобус , основен за изпълнение на линията:

- собствен или на лизинг - 8 точки

- нает                                 - 5 точки

4.1.2. Сведение за превозните средства :

- възраст;

- комфорт на автобуса;

- резерв от превозни средства;

- екологичност;

4.1.2.1 Възраст на автобуса:

- от 0 до 5 години                           - 15 точки

- от 6 до 10 години                         -   7 точки

- от 11 до 20 години                       -   2 точки

4.1.2.2. Комфорт на автобуса (предоставени услуги в превозните средства – дават се точки за всеки продукт):

- еднаква и здрава, без разкъсвания тапицерия      - 10 точки

- климатик                                                                   - 13 точки

- отопление                                                                  -  6 точки

- добър външен вид                                                    -   6 точки

- здрави уплътнения, осветление                              -   6 точки

4.1.2.3. Резерв от превозни средства:

- за всеки резервен автобус                                       -    2 точки

4.1.2.4. Екологичност на превозните средства:

- оборудване на ДВГ, отговаряща на ЕУРО ІІ      -    15 точки

- оборудване на ДВГ, отговаряща на ЕУРО І        -     7 точки

- оборудване на ДВГ, отговаряща на БДС              -     1 точка

(доказва се със съответния сертификат, като се приема най-високия стандарт за екологичност)

4.1.2.5. Наличие на оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица :

- врати и други механизми и приспособления      - 15 точки.

     5. Начини на класиране наредложенията:Кандидатите се класират в зависимост от набрания брой точки, като на първо място се класира кандидатът събрал най- много точки.

5.1. Комисията може да поиска писмена обосновка от участник, ако предложението му съдържа показатели, които са неясни и не реални.

5.2. Участникът е длъжен да представи исканата обосновка не по късно от 5(пет) работни дни от получаване на искането. При непредставяне в срок на исканата обосновка, или ако комисията прецени, че посочените обстоятелства са необективни, съответното предложение се отстранява от конкурса.

5.3. Решението на комисията за приемане на писмената обосновка или за изключване на предложението от участие в конкурса се съобщава на участника.

5.4. За участие в конкурса следва да се внесе парична гаранция в размер на 100(сто) лева в касата на общинска администрация – гр. Девин.  Цената на конкурсната документация е 30(тридесет) лева.

     6. Възлага на кмета на Община Девин да извърши съответните процедури по обявяване и провеждане на конкурса.

/17-12-12/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  108

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Структурата на училищата и обслужващите звена през 2008/2009 учебна година в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 531 от 16.07.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и  ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7 от 29.12.2000 година на Министерството на образованието и науката за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

РЕШИ:

     1.Одобрява структурата на учебните заведения и обслужващи звена, както следва:

1.1. СОУ ”Христо Ботев” – гр. Девин;

1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Девин – кв. Настан;

1.3. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно;

1.4. ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен;

1.5. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград;

1.6. ОУ „Христо Ботев „ – с. Лясково;

1.7. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча;

1.8. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково;

1.9. Ученическо общижитие „Васил Левски” – гр. Девин;

1.10. Детски комплекс гр. Девин.

     2. Определя броя на паралелките  и броя на учениците под норматива на Наредба № 7 / 29.12.2000 година на МОН ,по училища, както следва:

2.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Девин – кв. Настан

І и ІV клас         - 13 ученика       -  1 слята паралелка

ІІІ клас               - 13 ученика        - 1 паралелка

V клас                 - 12 ученика        - 1 паралелка

VІ клас               - 10 ученика        - 1 паралелка

VІІ клас              - 11 ученика         - 1 паралелка

VІІІ клас            - 13 ученика         - 1 паралелка

2.2. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно

І  клас                 10 ученика        -  1  паралелка

ІІ клас               -  12 ученика        -  1 паралелка

ІV клас               - 10 ученика         - 1 паралелка

VІ клас               - 15 ученика         - 1 паралелка

VІІ и VІІІ клас   - 18 ученика         - 1 слята паралелка

2.3. ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен

ІІІ и ІV клас      - 10 ученика         - 1  слята паралелка                   

VІ и VІІ клас     - 15 ученика         - 1  слята паралелка          

2.4. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград                   

І и ІІІ клас        - 12 ученика          - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас        - 14 ученика          - 1 слята паралелка      

2.5. ОУ „Христо Ботев „ – с. Лясково                   

ІІ клас                - 10 ученика           - 1 паралелка                   

ІІІ и ІV клас      - 14 ученика            - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас       - 17 ученика            - 1 слята паралелка                   

VІІІ клас           - 10 ученика            - 1 паралелка      

2.6. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча                   

І и ІV клас        - 12 ученика          - 1 слята паралелка                   

ІІ и ІІІ клас      - 12 ученика           - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас      - 14 ученика           - 1 слята паралелка                   

VІІ и VІІІ клас – 11 ученика          - 1 слята паралелка      

2.7. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково                   

ІІІ и ІV клас     -  10 ученика         - 1 слята паралелка                   

VІІ и VІІІ клас – 10 ученика         - 1 слята паралелка      

     3. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година на МОН, възлага на кмета на общината да направи мотивирано искане пред министъра на образованието и науката за формиране на паралелки с по- малко от 10 ученика в училищата, както следва:     

3.1. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен                   

ІІ клас      -            8 ученика         - 1   паралелка                   

VІІІ клас     -         9 ученика         - 1   паралелка            

3.2. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград                  

ІІ и ІV клас        -  7 ученика          - 1 слята паралелка                   

VІІ и VІІІ клас   -  8 ученика          - 1 слята паралелка      

3.3. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково                  

Подготвителен  и ІІ клас     - 9 ученика        - 1 слята паралелка                   

V и VІ клас –                        - 6 ученика        - 1 слята паралелка      

     4. Утвърждава дофинансиране на утвърдените маломерни паралелки за учебната 2008/2009 година при единен разходен стандарт 1184(хиляда сто осемдесет и четири) лева, както следва: 

УЧИЛИЩЕ Необходими средства за дофинансиране Общо                             ( лв.)
2008 год.                   ( лв.) 2009 год.                          ( лв.)
1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин,  кв. Настан 12629,33 25258,67 37888,00
2. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 7498,67 14997,33 22496,00
3. ОУ „Пейо Яворов” – с. Гьоврен 9866,67 19733,33 29600,00
4. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 10656,00 21312,00 31968,00
5. ОУ „Христо Ботев „ – с. Лясково 6709,33 13418,67 20128,00
6. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча 7498,67 14997,33 22496,00
7. ОУ „Димитър Благоев” – с.Осиково 13024,00 26048,00 39072,00
ВСИЧКО: 67882,67 135765,33 203648,00

      Средствата за дофинансиране  за 2008 година да бъдат осигурени от §70-10 „Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия в търговски дружества и от ликвидационни дялове”.

/17-14-13/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 109

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО :Учредяване право на строеж.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 469 от 24.06.2008 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет - Девин и становищата на ПК„Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”и ПК„Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.5 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж на Петър и Севда Узунови върху УПИ ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин.

     2. Одобрява проект за договор за отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот.

     3. Задължава кмета на Община Девин да предприеме необходимите действия по изпълнението на точки 1-ва и 2-ра от решението.

/17-14-14/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 110

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №88от 27.06.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №364-ПО от 14.07.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение №88 от 27.06.2008 година, като отменя т.6.1. от посоченото решение.

/17-14-14/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №90от 27.06.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №364-ПО от 14.07.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.1, ал.2, т.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Приема повторно свое Решение №90 от 27.06.2008 година.

/17-14-14/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 25.07.2008 г., Протокол №13

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №91от 27.06.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №364-ПО от 14.07.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.40, ал.1, ал.2, т.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Приема повторно свое Решение №91 от 27.06.2008 година.

/17-14-14/

                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер