Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 27.06.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 27.06.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 86

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 363 от 19.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.1, УПИ ІІІ по ПУП на с.Лясково, община Девин с площ 410(четиристотин и десет) кв.м. на Богдан Руменов Башев с ЕГН 7211184928 за сумата от 3280(три хиляди двеста и осемдесет) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект за договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-13-13/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 364 от 19.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.106, УПИ ХІV по ПУП на гр.Девин, кв.Настан с площ 320(триста и двадесет) кв.м. на Северин Славчев Стоянов с ЕГН 6907196028 за сумата от 3200(три хиляди и двеста) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект за договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-14-14/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 88

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Даване на съгласие Община Девин да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка  431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 483 от 26.06.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 и  т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие Община Девин да участва в създаването на Публично-частно партньорство за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по под-мярка  431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

     2. Въз основа на протокол от съвместна среща, състояла се на 26.06.2008г. приема като партньори за подписване на партньорска декларация и подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ следните организации:

     2.1. За Стопанския сектор –  Частен земеделски производител Аделин Младенов Ашков;

     2.2. За Нестопанския сектор – СЛР „Ловно-рибарско дружество” – гр.Девин, представлявано от Стефан Димитров Манолов.

     3. Водеща организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ да подаде документи и да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка  431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., да бъде ОБЩИНА ДЕВИН, с адрес: гр.Девин 4800, обл. Смолян, ул.„Дружба” №1, тел. 03041/21-74, факс 03041/26-61, представлявана от инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин.

     4. Определя за представител на Община Девин по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин.

     5. Община Девин да оказва съдействие и да участва чрез своя представител и други лица от общинска администрация в подготовката на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ по под-мярка  431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и при реализация на дейностите след одобрение на проекта.

     6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, Община Девин осигурява:

     6.1. Помещения за безвъзмездно ползване за целите на проекта и за периода на проекта – стаи №2, №3 и №4, находящи се на 2-я етаж в Дома на културата гр.Девин;

     6.2. Офис техника – 1(един) брой компютърна конфигурация, 1(един) брой принтер и 1(един) брой телефонен апарат;

     6.3. Оборотни финансови средства за първоначално финансиране на дейностите по проекта в размер на 50000(петдесет хиляди) лв. от местните приходи на общината. Средствата да бъдат възстановени на части до окончателното приключване на дейностите по проекта.

/17-14-11/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  89

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Промяна на застрояването в общински имот – УПИ І в кв.5 по ПУП на Хидровъзел „Цанков камък” гр.Девин, във връзка с изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадни битово-фекални води.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 442 от 17.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на застрояването на УПИ І в кв.5 по ПУП на Хидровъзел „Цанков камък” гр.Девин, като го променя от „УПИ І -Резервен” в „УПИ І - Градска пречиствателна станция за отпадни битово-фекални води”.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-13-13/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 90

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Замяна на имоти общинска собственост с имот собственост на наследниците на Сали Реджепов Касаалиев за изграждане на гробищен парк в с.Грохотно.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 449 от 19.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, становище с изх.№102/19.03.2008г. на ОСЗГ-гр.Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 и ал.2, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.47, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се извърши замяна на имоти - частна общинска собственост както следва:      - имот с пл.№001085, местност „ДАРЪ ТАРЛА”, землище с.Грохотно, община Девин, нива – десета категория с площ 1347(хиляда триста четиридесет и седем) кв.м.      - част от имот с пл.№001084, местност „ДАРЪ ТАРЛА”, землище с.Грохотно, община Девин, нива – десета категория с площ 753(седемстотин петдесет и три) кв.м., за имот с пл.№001107, местност „ДАРЪ ТАРЛА”, землище с.Грохотно, община Девин, нива – десета категория с площ 2100(две хиляди и сто) кв.м., собственост на наследниците на Сали Реджепов Касаалиев.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точка 1-ва от решението.

/17-13-13/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 91

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Замяна на имот общинска собственост с имот собственост на Северин Ясенов Низамов.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 159 от 07.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, становище с изх.№1040/06.08.2007г. на ОСЗГ-гр.Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.40, ал.1 и ал.2, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.24г, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.47, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се извърши замяна на имот - частна общинска собственост с пл.№143045, местност „ПАТЛЕЙНО”, землище гр.Девин, община Девин, земеделска земя-ливада, десета категория с площ 2677(две хиляди шестстотин седемдесет и седем) кв.м.,за имот с пл.№018047, местност „ЗАБЪРДИ”, землище гр.Девин, община Девин, земеделска земя-ливада, десета категория с площ 1382(хиляда триста осемдесет и два) кв.м., собственост на Северин Ясенов Низамов с ЕГН 4508076081.

     2. Северин Ясенов Низамов с ЕГН 4508076081 да заплати сумата от 1295(хиляда двеста деветдесет и пет) лв. без ДДС, която се явява разликата в цената на двата имота, преди сключване на договора за замяна.     3. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точки 1-ва и 2-ра от решението.

/17-14-14/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  92

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Финансово подпомагане на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД  гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 471 от 24.06.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се подпомогне „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД  гр.Девин със сумата от 10000(десет хиляди) лв., която да се използва за самооценка и акредитация на лечебното заведение.

     2. Средствата да са за сметка на закупеното право на собственост върху земя-частна общинска собственост в кв.2, УПИ V по ПУП на гр.Девин от Акционерно дружество „Девин” АД – гр.Девин.

/17-13-13/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  93

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №71 от 30.05.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна с писмо с изх.№28-2777-ПНО от 19.06.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение №71 от 30.05.2008 година в частта на точка 1-ва, като я изменя на „Изменя свое Решение № 31 от 20.03.2008 година както следва:”.

/17-12-12/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 94

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №70 от 30.05.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №317-ПО от 19.06.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Отменя свое Решение №70 от 30.05.2008 година, прието по Протокол №10.

/17-12-11/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 95

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 27.06.2008 г., Протокол №12

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №72 от 30.05.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №317-ПО от 19.06.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.7 и ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение №72 от 30.05.2008 година, като отменя т.1.2. от посоченото решение.

/17-12-11/

                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер