Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-345 от 25.06.2020 г. на кмета на община Девин за организация на общинския пазар в условията на извънредна епидемична обстановка
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 26 Юни 2020г. 09:32ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-345

гр.Девин, 25.06.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор,

НАРЕЖДАМ:

1.      Разрешавам функционирането на общинския пазар на ул. „Родопи”, гр. Девин, при спазване на следните противоепидемични правила

1.1. Спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра между лицата.

1.2. Създаване на пропускателен режим, с цел недопускане на струпване на хора.

1.3. Контрол на влизащите и излизащите лица на пазара.

1.4. Задължителна хигиена на ръцете и носене на защитни маски или предпазни шлемове от продавач-консултантите при непосредствено обслужване на клиентите, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра.

1.5. Поставяне на информационни табели за задължението за спазване на противоепидемичните мерки.

1.6. Да се осигури и постави дезинфектант за ръце на входа и изхода на пазара.

1.7. Да се извършва периодична дезинфекция на терена на функциониращия пазар.

2.      Възлагам на директора на ОП „БКС – Девин” да организира дейностите по   т. 1.

3.      С настоящата заповед се отменя моя Заповед № РД-09-215 от 08.04.2020 г.

4.      Заповедта влиза в сила на 25.06.2020 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер