Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-280/19.05.2020 г. на кмета на община Девин за връчване на заповеди на министъра на здравеопазването срещу подпис
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 19 Май 2020г. 14:42ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-280

гр.Девин, 19.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка със Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. и Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г.на министъра на здравеопазването, и във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната

НАРЕЖДАМ:

1. Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 15 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., Заповед № РД-01-262от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, съобщени на всички заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, чрез публикуване на интернет страницата на община Девин, да се връчат срещу подпис на всички физически и юридически лица, собственици и управители на търговски, спортни, културни и туристически обекти, обществен транспорт на територията на община Девин, за сведение и предприемане на разпоредените мерки.

2. Контролът за спазване на мерките по Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-268 от 15.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, да се извършва от служителите на РУ – Девин чрез регулярни системни проверки, съобразно функционалната им компетентност при осъществяване на контролните им правомощия по закон, със съдействието на кметовете на кметства, кметските наместници и определените служители от Общинска администрация – Девин.

3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Девин

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

            /П/

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер