Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-243/05.05.2020 г. на кмета на община Девин относно функционирането на фермерски пазари и прекратяване на на всички кооперативни пазари и цветни борси до второ нареждане
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Заповед № РД-09-243/05.05.2020 г. на кмета на община Девин относно функционирането на фермерски пазари и прекратяване на на всички кооперативни пазари и цветни борси до второ нареждане PDF Печат Е-поща

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-243

гр.Девин, 05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, Заповед № РД-01-179 от 11.04.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-199 от 06.04.2020 г.на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям и допълвам моя Заповед № РД-09-215 от 08.04.2020 г, както следва:

1. В т. 1, след думата „участващи” се добавя думата „земеделски”.

2. Създават се т. 1а и 1б.

„1а.На фермерски пазар могат да се предлагат:

- различни храни от животински и неживотински произход, които отговарят на Закона за храните, Закона за ветеринарномедицинската дейност, актовете по прилагането им, правото на Европейския съюз в областта на храните и Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

- плодове и зеленчуци;

-  посевен и посадъчен материал;

-  фуражи и фуражни суровини.

16.  Преустановява се функционирането на всички кооперативни пазари и цветни борси до второ нареждане.”

Със заповедта да се запознаят съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се публикува на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер