Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-242/05.05.2020 г. на кмета на община Девин за посещенията на търговски площи на открито, на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници,плувни комплекси и басейни
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 05 Май 2020г. 21:27ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-242

гр.Девин, 05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, Заповед № РД-01-250/05.05.2020 г., за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г., Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020 г., Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020 г., Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020 г., Заповед № РД-01-225 от 20.04.2020 г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020 г., Заповед № РД-01-238 от 26.04.2020 г., Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020 г. и Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям и допълвам моя Заповед № РД-09-175 от 13.03.2020 г, както следва:

 

1. Създават се т. 1а и 16:

„1а. Като изключение от т.1 се допускат посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, считано от 6 май 2020 г., при спазване на следните противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен

шлем;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението

д) препоръчително е носенето на ръкавици.

16. Физически и юридически лица, собственици и управители на обекти по т. 1а, да осигурят и контролират спазването на изискванията при обслужване, определени със заповедите на министъра на здравеопазването и на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), във връзка с други изисквания и организация на работа на тези обекти.”

 

 

2. Създават се т. и 56:

 

„5а. Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на противоепидемични мерки, определени със заповедите на министъра на здравеопазването.

 

56. Физически и юридически лица, собственици и управители на обекти по т. 5а, осигуряват и контролират спазването противоепидемични мерки, определени със заповедите на министъра на здравеопазването.”

 

II. На интернет страницата на Община Девин да се публикуват заповедите на министъра на здравеопазването с определените противоепидемични мерки, забрани, разрешения и промени, настъпили по време на обявеното извънредно положение.

 

III. Отменят се всички мерки, определени с мои заповеди, които противоречат мерките, въведени с изменения и допълнения на заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с епидемичната обстановка.

 

IV. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от РУ - Девин със съдействието на кметовете на кметства и кметските наместници по населените места.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на община Девин.

 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

 

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер