Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-241/05.05.2020 г. на кмета на община Девин относно посещенията на обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общината и в планината
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 05 Май 2020г. 21:16ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-241

гр.Девин, 05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г., за изменение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № 188 от 09.04.2020 г., Заповед № 196 от 10.04.2020 г. и Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г.на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям Заповед № РД-09-234 от 28.04.2020 г, както следва:

1. В т. 2, буква „а” отпада.

II. Допускат се посещенията на всички обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общината и в планината при спазване на следните противоепидемични мерки:

  • спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
  • влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта места;
  • използване на обозначените маршрути за разходка;
  • забрана употребата на алкохол;
  • избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
  • съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

III. Посещенията на гражданите във всички обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общината и в планината се осъществява без посещения на хижи и туристически обекти.

IV. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от РУ – Девин и от определени служители на общината (общински служители, служители на ОП „БКС – Девин”, медицински сестри) в гр. Девин, кметовете на кметства и кметските наместници по останалите населени места.

V. Срокът и обхватът на мерките по т. I – т. III. може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер