Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-234/28.04.2020 г. на кмета на община Девин за определяне местата за разходка при спазване на противоепидемични мерки
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 28 Април 2020г. 14:43ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-234

гр.Девин, 28.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 03.04.2020 г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение, Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г., за изменение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-153 от 25.03.2020 г., Заповед № РД-01-167 от 30.03.2020 г., Заповед № 188 от 09.04.2020 г. и Заповед № 196 от 10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и решенията на Общинския кризисен щаб за координация на дейностите по противодействие на разпространението на COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

     I. Считано от 27.04.2020 г. да се изпълняват следните мерки:

1.   Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

2.   Определя се парк Острова”, гр. Девин като място за разходка при стриктното спазване на следните противоепидемични мерки:

а)   носенето на предпазни маски;

б)   спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;

в)   влизане в и излизане от парка единствено през отворените и обозначени за целта места;

г)   използване на обозначените маршрути за разходка;

д)   забрана употребата на алкохол;

е)   избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;

ж)  съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

3.   Посещенията на парк „Острова”, гр. Девин се разрешават само на определените лица, както следва:

-        На деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден.

-        Движението се извършва еднопосочно от изток на запад. Влиза се от входовете по мостчетата, разположени в източния край – до градската тоалетна и до сладкарница „Каприз” и се излиза в западния край – изхода до спортната площадка и към ул. „Васил Левски”.

4.   ОП „БКС-Девин” да организира обозначаването на местата за разходка в съответствие с мерките по т. I.

5.   Дезинфекцията на парк „Острова” да се осъществява ежедневно от служители на ОП „БКС-Девин” от 11.30 ч. до 12.00 ч. и от 15.00 ч. до 15.30 ч.

6. Собственици на кучета, но не повече от един, могат да осигурят необходимата им разходка, във времето до 9,30 и след 18.30 всеки ден, на разрешените за това места в гр. Девин и по селата.

     II. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от РУДевини от определени служители на общината (общински служители, служители на ОП „БКС – Девин”, медицински сестри) в гр. Девин, кметовете на кметства и кметските наместници по останалите населени места.

     III. Срокът и обхватът на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер