Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Април 2020г. 11:06ч.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

          ВЪЗОБНОВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

         1.Поземлен имотс идентификатор 20465.502.1604 с площ 128 кв.м., участващ в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., АОС № 2664/12.04.2019г., с начална тръжна цена от 1920.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

        2. Поземлен имот с идентификатор 20465.502.1605 с площ 2 кв.м., участващ в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС № 2663/12.04.2019г., с начална тръжна цена от 30.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Определeният депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна цена, остава непроменен, който депозит подлежи на внасяне в касата на общината до 16.00 часа на 07.05.2020 г. за желаещите да подадат документи в новите срокове, а за вече подалите документи, внесеният процент от началната тръжна цена, запазва силата си.

Определената стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена, остава непроменена.

Срок за закупуване на тръжната документация от 23.04.2020 г. до 16.00 часа на 07.05.2020 г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30лв. с ДДС. за желаещите да подадат документи в новите срокове, а лицата, които вече са подали документи, същите запазват действието си.

Срок за извършване на оглед на обекта от 23.04.2020г. до 07.05.2020г.

Нови предложения за участие в търга се приемат в деловодството на общината от 23.04.2020 г. до 17.00 часа на 07.05.2020 г.

         Определям дати за провеждане на търга на 08.05.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 22.05.2020 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения и внесен депозит за участие за повторния търг е 21.05.2020 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

                                                                      

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер