Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 06.06.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 06.06.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 80

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №59 от 30.04.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №229-ПО от 19.05.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Изменя свое Решение №59 от 30.04.2008 година в частта на точка 1-ва, като актуализира приложените справки с данни за физическите блокове и парцели на общинските мери и пасища.

/17-9-9/

                                                           Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 81

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №60/30.04.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №229-ПО от 19.05.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Изменя правното основание за приемане на Решение №60 от 30.04.2008 година от „на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа” на „на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.1 и ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”.

     2. Изменя свое Решение №60 от 30.04.2008 година в частта на точка 1-ва, като актуализира приложените справки за наличните земеделски земи.

/17-9-9/

                                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 82

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №61 от 30.04.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №229-ПО от 19.05.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Изменя свое Решение №61 от 30.04.2008 година в частта на точка 1-ва, като актуализира приложените справки за наличните пасища и мери.

/17-9-9/

                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 83

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №62 от 30.04.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №229-ПО от 19.05.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Отменя свое Решение № 62 от 30.04.2008 година прието по протокол № 9.

/17-9-9/

                                                             Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 84

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №50 от 24.04.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №222-ПО от 16.05.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Изменя свое Решение №50 от 24.04.2008 година по протокол №8, като отменя точка 2.1. и точка 2.3. от същото решение.

/17-9-9/

                                                             Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  85

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 06.06.2008 г., Протокол №11

     ОТНОСНО : Изменение на решение № 190 от 28.09.2007 година на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 354 от 15.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.4, т.1 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение № 190 по протокол №10 от 28.09.2007 година в частта на точка 1-ва, като я променя на: „Дава съгласие да се учреди отстъпено право на строеж, без търг и конкурс върху общински имот – частна общинска собственост УПИ ІІ в кв.16 по ПУП на с.Грохотно с площ 576(петстотин седемдесет и шест) кв.м. за жилищни нужди на Сунай Салиев Картълов от с.Грохотно, община Девин за сумата от 1014(хиляда и четиринадесет) лева без ДДС.

/17-9-9/

 

                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер