Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин в изпълнение на наложените в Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Април 2020г. 13:31ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-216

гр. Девин, 08.04.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Заповеди № РД-01-179 и № РД-01-183 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № ОС-04-02-129 от 07.04.2020 г. на областния управител на област Смолян,

НАРЕЖДАМ:

1. Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването да се съобщи на всички институции и заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, чрез публикуване на интернет страницата на община Девин, а на кметовете на кметства и кметските наместници да се изпрати чрез служебната електронна поща. Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на фирмите „Девин” ЕАД, „Михалково” АД, „Балдаран Спринг” АД за сведение и изпълнение.

2. Да се извършват регулярни системни проверки от служителите на РУ – Девин за спазване на наложените в Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса.

3. В изпълнение на Заповед № ОС-04-02-129 от 07.04.2020 г. на областния управител на област Смолян, издадена във връзка със Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, отменям въведения вечерен час на територията на община Девин.

4. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства, кметските наместници и определени служители на общинската администрация, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер