Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин относно функциониране на пазарите и достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 09 Април 2020г. 13:23ч.

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-215

гр.Девин, 08.04.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и във връзка със Заповед № РД-01-179 от 06.04.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

1. Разрешавам функционирането на кооперативният и фермерски пазар за участващи производители на ул. „Родопи”, гр. Девин, при спазване на следните противоепидемични мерки :

• Спазване на дистанция от минимум 2 метра между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите.

• Ползване на лични предпазни средства от продавачи и потребители.

• Спазване на лична хигиена и дезинфекция.

• Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им.

2. На пазара да се поставят информационни табели за спазване на мерките.

3. Определям Нели Бързинска – главен специалист стопанисване на общинска собственост към община Девин, да следи за спазването на наложените мерки като осигурява контролиран достъп на клиентите, с цел предотвратяването струпването на хора в рамките на пазара.

4.  Разрешавам достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.

5. Разрешавам достъп до пазара на земеделските производители за реализация на произведената продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция), при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

6. За осигуряване на непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

7. Със заповедта да се запознаят съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да бъде публикувана на интернет страницата на община Девин.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер