Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-200/27.03. 2020 г. на кмета на община Девин за удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 27 Март 2020г. 17:13ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-200

гр. Девин 27.03.2020 г.

         На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрациявъв връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Изменям Заповед № РД-09-173 от 13.03.2020 г. и Заповед № РД-09-175 от 13.03.2020 г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
  2. Директорите на детски градини, Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс и Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие да организират ползването на отпуск от персонала на образователната институция или изготвяне на график за дежурства на непедагогическия персонал и работещите по програми за временна заетост.

                                         

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:          /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер