Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед № РД-09-188/19.03. 2020 г. на кмета на община Девин във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 20 Март 2020г. 12:15ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-188

гр.Девин, 19.03.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Заповед № Т-РД-16-76 от 17.03.2020 г. на министъра на туризма, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и решенията на Общинския кризисен щаб за координация на дейностите по противодействие на разпространението на COVID-19,

НАРЕЖДАМ:

I. Да се изпълняват следните мерки:

  1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност при условията на извънредното положение до момента, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.
  2. Физически и юридически лица по т. 1. осигурят и контролират спазването на изискванията при обслужване, определени със заповедите на Министъра на здравеопазването. При неизпълнение на разпоредените мерки да се пристъпва към налагане на санкции и/или принудително затваряне на търговските обекти.
  3. Да се преустанови дейността на всички хотели, къщи за гости, апартаменти и стаи за гости, частни квартири и др. обекти за настаняване на туристи на територията на община Девин до приключване на извънредното положение във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.
  4. За осигуряване на контрола по Заповед № РД-01-130 от 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването на водачите на тежкотоварни автомобили, пристигащи на територията на община Девин, да се следи стриктно за пристигащите МПС-та и тирове от други държави, като се изиска от „Девин” ЕАД, „Михалково” АД и „Балдаран Спринг” АД и всички други търговци и производители да представят ежедневно и своевременно на Община Девин и РУ-Девин наличната при тях точна информация за графика на пристигане на автомобилите.
  5. Да се извършват регулярни системни проверки от служителите на РУ-Девин за спазване на инструкциите и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса, както и дали се спазва карантинния период от наши съграждани.
  6. Да се спазва въведения със Заповед № ОС-04-02-99/19.03.2020 г. на областния управител на област Смолян вечерен час на територията на цялата област –от 22.00 ч. до 06.00 ч., считано от 19.03.2020 г. Вечерният час не важи за работещите на смени, лицата, отиващи и връщащи се от работа, и лицата, нуждаещи се от медицинска помощ.
  7. Определям телефоните 03041/2272 и 0879221567 за горещи телефони за сигнали на населението, които да се обявят на интернет страницата на община Девин. Получената информация по телефона се предава на специалист „Защита от бедствия, отбранително мобилизационна подготовка, противопожарна охрана и охрана на труда” в отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността”, за обобщаване и предаване на информацията в Областна администрация – Смолян.
  8. Ежедневно, до 9.00 часа, кметовете на кметства и кметските наместници докладват на горещите телефони (03041/2272 и 0879221567) за хората, които са се завърнали от чужбина и за поставени под доброволна и задължителна карантина. Получената информация по телефона се предава на специалист „Защита от бедствия, отбранително мобилизационна подготовка, противопожарна охрана и охрана на труда” в отдел „Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността”, за обобщаване и предаване на информацията до 10.00 ч. в Областна администрация – Смолян.

II. Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства, кметските наместници и специалист „Защита от бедствия, отбранително мобилизационна подготовка, противопожарна охрана и охрана на труда”, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи.

III. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

При необходимост от разпечатване може да изтеглите посочената заповед в PDF файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер