Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:52ч.

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ОБЯВЯВА: Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

         1. Помещение за лекарски кабинет, в с. Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 18 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, разположена в имот - кв.14, парцел XVII по ПУП на с.Гьоврен, целия с площ 700 кв.м. актуван с АПОС 45/03.09.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 14.40 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.8 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

         2. Помещение за лекарски кабинет в с. Лясково, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 12 кв.м., находящо се в ляво от входа на трети етаж в сграда, разположена в имот - кв.15, парцел XI, по ПУП на с.Лясково, актуван с АПОС 19/26.03.1997г., целия с площ 310 кв.м. вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер по 10.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

         3. Помещение за лекарски кабинет в с. Лясково, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 12 кв.м., находящо се в дясно от входа на трети етаж в сграда, разположена в имот - кв.15, парцел XI, по ПУП на с.Лясково, актуван с АПОС 19/26.03.1997г., целия с площ 310 кв.м. вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер по 10.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

         4. Помещение за лекарски кабинет, в с. Осиково, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се на трети етаж, в сградата на кметство с.Осиково, разположена в имот - кв.16, парцел I, по ПУП на с.Осиково, целия с площ 350 кв.м. актуван с АПОС 63/20.10.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 16.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.8 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

         5. Помещение за лекарски кабинет, в с. Михалково, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 27 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда, разположена в имот - кв.14, УПИ II, по ПУП на с.Михалково, целия с площ 1902 кв.м. актуван с АПОС 242/25.03.2003 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.6 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

        6. Помещение за лекарски кабинет, в с. Грохотно, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с.Грохотно, целия с площ 1266 кв.м. актуван с АПОС 118/30.09.1998 г., вид собственост: Общинска публична, с начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

         7. Помещение за лекарски кабинет, в с. Грохотно, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се в западната част от втори етаж на двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с.Грохотно, целия с площ 1266 кв.м. актуван с АПОС 118/30.09.1998 г., вид собственост: Общинска публична, с начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

        8. Помещение за лекарски кабинет, в с. Триград, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 25 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 73105.501.166.1, със застроена площ 130 кв.м., брой етажи 2, с предназначение: Здравно заведение. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73105.501.166 по ПУП на с.Триград, актуван с АПОС 14/20.03.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22.50 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

        9. Помещение за лекарски кабинет, в с. Селча, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 40 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, разположена в поземлен имот - кв.3, парцел IV, по ПУП на с.Селча, целия с площ 1080 кв.м. актуван с АПОС 22/31.03.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 36.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

        10. Помещение за лекарски кабинет, в с. Кестен, общ.Девин, обл.Смолян, с площ от 12 кв.м., разположено в западната част от втори етаж на сградата на кметството, кв.20, парцел XII, по ПУП на с.Кестен, целия с площ 600 кв.м. актуван с АПОС 65/21.10.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 8.40 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.9 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години.

Депозит за участие в търга 10 % от началната тръжна годишна наемна цена, която да се внесе в касата на Община Девин до 16.00 часа на 02.04.2020 г.

Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

         Срок за закупуване на тръжната документация от 20.03.2020г. до 16.00 часа на 02.04.2020г. от Общинска администрация, гр.Девин, ул.”Дружба” №1, ет.ІІ, стая №11 с цена 30 лв. с ДДС.

Срок за извършване на оглед на имота от 20.03.2020г. до 02.04.2020г.

Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на Община Девин от 20.03.2020 г. до 17.00 часа на 02.04.2020г.

Дати за провеждане на търга на 03.04.2020 г. от 10.00 часа в залата на Общинска администрация, ул.”Дружба” №1, гр.Девин и на 16.04.2020 г. Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед и подаване предложения за участие за повторния търг е 15.04.2020 г.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

ЗДРАВКО ИВАНОВ

                                              

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер