Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди COVID-19 и архив Заповед на кмета на община Девин във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 14 Март 2020г. 16:24ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-175

гр.Девин, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

В съответствие с препоръките на националния оперативен щаб, за социална дистанция:

I. Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на община Девин до 29.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.  Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията в лечебните заведения.

8. Затварят се за външни посетители всички културни институции, читалища и сгради, както и местата за провеждане на танци и репетиции.

9. Да бъде затворен за външни посетители Центъра за обществена подкрепа.

10. Да се ограничат частните мероприятия с масов характер на открито и закрито.

11. Всички превозвачи изпълняващи автобусни линии да създадат организация за превенция на служителите и пътниците и за ежедневна цялостна дезинфекция на превозните средства.

12.  Всички управители на търговски обекти, банкови клонове и др., работещи с клиенти, да създадат организация за дезинфекция на клиентските пространства, плотове, дръжки на врати и др.

13.  Да се преустановят пазарните дни на територията на общината.

14. В административните сгради на общинската администрация:

-  Въвеждам стриктен пропускателен режим.

- Служителите работещи в отдел „Местни данъци и такси” и в деловодството на фронт-офиса да обслужват гражданите при повишени мерки за сигурност.

- Служителите и работниците в Общинска администрация - Девин, в това число и второстепенните разпоредители на бюджетни средства да бъдат пряко отговорни за здравето и собственото си състояние, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да се обръщат към личните лекари, най-напред с обаждания по телефона.

15. Кметовете на кметства, кметските наместници и служителите от общинската администрация незабавно да докладват при получаване на данни за лица, завърнали се от държави с разпространение на Коронавирус.

16. На всички лица, завърнали се от рискови държави, в официално потвърдени случаи на заразени с Коронавирус, се осъществява задължително медицинско наблюдение и се прилагат задължителни здравни мерки, като извършване на медицински прегледи и изследвания, карантина за срок от 14 дни в домашни условия или лечебно заведение и други, по преценка на държавния здравен контрол за всеки конкретен случай. В тази връзка кметовете на кметства и кметските наместници по населени места, при постъпване на сигнал за неспазване на 14-дневна карантина незабавно уведомяват органите на МВР, които оказват съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

II. Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването да се съобщи на всички институции и заинтересовани страни, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки чрез публикуване на интернет страницата на община Девин, а на кметовете на кметства и кметските наместници се изпрати чрез служебната електронна поща. Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на търговските и туристически обекти на територията на общината.

III.  Контролът на разпоредените мерки се осъществява от кметовете на кметства, кметските наместници и определени служители на общинската администрация, съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи

IV. Срокът и обхвата на мерките по т. I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение и се обяви на интернет страницата на община Девин.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Дияна Чаушева, заместник-кмет на община Девин.

/П/

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

Актуализирана Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб - отвори;

При необходимост от разпечатване може да изтеглите  заповед  РД-09-175/13.03.2020 г. в PDF файл - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер