Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Събиране на оферти с обява СОО2020-02 Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и авторски надзор - 2 обособени позиции Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 21 Февруари 2020г. 12:46ч.

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферни райони- 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.291 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Дружба" № 5, град Девин, община Девин, област Смолян;

Обособена позиция № 2

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.391 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Освобождение" № 33, град Девин, община Девин, област Смолян;

 

Информация за публикувана в профила на купувача обява - отвори;

Документация за поръчката - изтегли;


Удостоверяване на време

 
С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

 да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.

Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

SOO_inv_proekti_nadzor_2pozicii.zip
SHA-256 Хеш
40c26e4d5c0ec583ae6d6bef56a775644fb5c9ed03af77d3a09ff2bfc7283603

Сериен номер:2d95d6cc525b9690

Издадено:21.02.2020 11:38:38

tsr фаил - изтегли;

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер