Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

 

Р Е Г И С Т Ъ Р

 

по чл.41, ал.4 от ЗОС

 

за извършените разпоредителни сделки с общински имоти в Община Девин за периода от 05.11.2018г. до 31.12.2019г.

 

 

 

Данъчна и пазарна оценка в лева

Цена определена с решение на ОС

или заповед

Вид разпореждане

Цена на сделката с ДДС

Договор

Имот предмет на сделката

Приобретател

Забел.

1.

1 971.70

6 430.00

6 430.00 без ДДС

Реш. №174 от 28.11.2018г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

7 716.00 с ДДС

№ Д-12/10.01.2019г.

Имот с площ 893 кв.м., УПИ - V, кв.1, по ПУП на с.Чуреково

Общ. Девин

Обл.Смолян

Георги Атанасов Дългъчев

АОС

2565

2.

   7809.10

26 057.00

26 057.00 без ДДС

Реш. на Общ. Съвет Девин с №74/20.06.2019г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

31 268.40 с ДДС

№ Д-

408/12.09.2019г.

Имот с площ 987 кв.м., УПИ XXXII, кв.68, имот с идентификатор 20465.504.24 по ПУП на гр.Девин Общ. ДевинОбл.Смолян

„МЕХАНИЧЕН ЗАВОД ДЕВИН“ ООД

АОС

2630

3.

1118.00

2580.00

2 580.00 без ДДС с Реш. на Общ.Съвет Девин с №128/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.35, ал.1 и ал.6 от

ЗОС

3 109.42 лв. с ДДС с договор

№ Д-10/

03.01.2019г.

Общински недвижим имот с идентификатор №20465.502.1260 по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.”Люляк” №32, с площ 172 кв.м.

Егор Олег Павлов

АОС

2536

4.

   2.50

482.00

482.00 без ДДС с Реш. на Общ. Съвет

Девин с

№66/30.05.2018г.

Продажба по

Чл.35, ал.1 и ал.6 от

ЗОС

482.00 лв. без ДДС,

Д-9/03.01.2019г.

Общински имот № 017870, в с.Лясково

Общ.Девин

Обл.Смолян

с площ 1.049 кв.м.

Асен Ангелов Паров

АОС

2544

5.

     18.30

1 167.00

1 167.00 без ДДС с Реш. на Общ. Съвет

Девин с

№66/30.05.2018г.

Продажба по

Чл.35, ал.1 и ал.6 от

ЗОС

1 167.00 лв. без ДДС,

Д-8/03.01.2019г.

Общински имот № 017201, в с.Лясково

Общ.Девин

Обл.Смолян

с площ 2.543 кв.м.

Сунай Кадриев Делиеминов

АОС

1314

6.

3 254.10

6 300.00

6 300 без ДДС

Реш. №116/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-348/05.11.2018г.

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Васил Левски” №1,жилищен блок, ет.1, ап.2, имот с идентификатор 20465.504.962.1.2, УПИ II, кв.158, със застроена площ 52 кв.м. с избени помещения с площ 9.49 кв.м.

Гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

Снежана Асенова Памукчиева

АОС

1058

7.

8 439.70

16 000.00

16 000 без ДДС

Реш.

№118/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-362/08.11.2018г

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Васил Левски” №23,жилищен блок, К-1, ет.1, ап.4, имот с идентификатор 20465.503.781.1.4, УПИ I-781, кв.17, със застроена площ 77 кв.м. с избенО помещение с площ 7 кв.м.

Гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

Капка Искренова

Атанасова

АОС

68

8.

7 168.20

14 200.00

14 200 без ДДС

Реш.

№119/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-356/05.11.2018г

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Явор” №1, жилищен блок, ет.3, ап.9, имот с идентификатор 20465.504.848.3.9, УПИ II, кв.68, със застроена площ 65.40 кв.м. с избено помещение с площ 7.41 кв.м.

Гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

Гюлфие Махмудова

Ибишева

АОС

1095

9.

3 066.30

5 500.00

5 500 без ДДС

Реш.

№120/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-350/05.11.2018г

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Васил Левски” №1, жилищен блок 1, ет.2, ап.4, имот с идентификатор 20465.504.962.1.4, УПИ II, кв.158, със застроена площ 45 кв.м. с избени помещения с площ 12.02 кв.м.

Гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

Юлия Красимирова

Хаджиева

АОС

1060

10.

1 988.20

5 500.00

5 500 без ДДС

Реш.

№121/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-357/05.11.2018г

Самостоятелен обект в сграда находяща се в с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян жилищен блок ”Светлина” ет.1, ап.1, УПИ I, кв.34, със застроена площ 65 кв.м.

Гюлфие Рамаданова

Коджова

АОС

54

11.

3 254.10

6 300.00

6 300 без ДДС

Реш.

№122/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-349/05.11.2018г

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Васил Левски” №1, жилищен блок 1, ет.1, ап.1, в имот с идентификатор 20465.504.962.1.1, УПИ II, кв.158, със застроена площ 52 кв.м. с избено помещение с площ 13.44 кв.м.

Гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

Росица Стефанова Гаджакова

АОС

1057

12.

3 460.70

7 400.00

7 400 без ДДС

Реш.

№123/16.08.2018г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

Договор №Д-375/10.12.2018г

Самостоятелен обект в сграда на ул.”Руен” №14,жилищен блок,Д-3, вх.А, ет.2, ап.6, в имот с идентификатор 20465.502.1181.3.6ниво 1, УПИ II, кв.72, със застроена площ 35.21 кв.м. с таванско помещение с площ 11.07 кв.м. в гр.Девин, общ.Девин

Обл.Смолян

Росица Ефтимова Хавина

АОС

271

13.

3 754.40

7 100.00

7 100 без ДДС

Реш. № 105 от

24.07.2019г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

7 100 без ДДС

№ Д-443

01.10.2019г.

Самостоятелен обект в сграда, находящ се гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян,

жилищен блок Д-3, вх.А, ет.3, ап.10,имот с идентификатор

20465.502.1181.3.10, УПИ II, кв.72, със застроена площ 38.47 кв.м., ведно с избено помещение с площ 3.35 кв.м. и таванско помещение с площ 8.93 кв.м.

Сребрена Чавдарова Бодурова

АОС

273

14.

2 184.00

9 400.00

9 400 без ДДС

Реш. №93 от 24.07.2019г.

Продажба по

Чл.47 от ЗОС

9 400 без ДДС

№ Д-

531/23.10.2019г.

Самостоятелен обект в сграда, жилищен блок „Подвис”, ет.1, ап.5, имот с идентификатор 73105.501.522.1.4, УПИ I, кв.22, със застроена площ 71.40 кв.м., ведно с избено помещение с площ 7.70 кв.м. и

таванско помещение с площ 14.80 кв.м. в

с.Триград

Общ.Девин

Обл.Смолян

Кристина Асенова Славкова

АОС

1511

15.

2577.40

267.00

   54.00

267 без ДДС

54 без ДДС

Реш. № 18 от

28.02.2019г.

Продажба по

Чл.38, ал.2 от

ЗОС и чл.37, ал.2 и ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин

320,40 с ДДС

64..80 с ДДС

№ Д-234/

08.05.2019г.

Изграждане на пристройка, към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 20465.501.50.1,

Върху площ 60 кв.м. в имот с идентификатор

№ 20465.501.50, находящ се в УПИ XVI -50, кв.47, по КККР на гр.Девин, общ.Девин,

обл.Смолян, ул.“Гордю Войвода“ №50, целия с площ 431 кв.м.

1. Ясен Юлиянов Чакъров

2. Мисислава Алдинова Чакърова

АОС

2639

16.

2338.20

   81.00

81.00 без ДДС

Реш.№ 12/28.02.2019г.

На ОС - Девин

Продажба по

Чл.38, ал.2 от

ЗОС и чл.37, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин

97.20 с ДДС

№ Д-239

15.05.2019г.

Изграждане на пристройка, към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 20465.502.1304.1,

с площ 21кв.м. в имот с идентификатор №20465.502.1340, целия с площ - 391 кв.м., находящ се в УПИ LII, кв.55,по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Пролет“ №3

Румен Илиев Киров

АОС

1640

17.

2308.30

481.00

481.00 без ДДС

Реш.№ 98/24.07.2019г.

На ОС - Девин

Продажба по

Чл.38, ал.2 от

ЗОС и чл.37, ал.1 и ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин

577.20 с ДДС

№ Д-431

24.09.2019г.

Изграждане на пристройка, към съществуваща жилищна сграда на два етажа с идентификатор 20465.503.734.1,

ЗП до 38 кв.м., РЗП до 80 кв.м., разположена в имот с идентификатор №20465.503.734, в УПИ XVII, кв.16,поПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, ул.“Шина Андреева“ №7, целия с площ 386 кв.м.

Светослав Яворов Чакъров

АОС

2666

18.

982.60

3604.00

3604.00 без ДДС

Реш.№ 64/29.05.2019г.

На ОС - Девин

Продажба по

Чл.37, ал.1 от

ЗОС

4324.80 с ДДС

№ Д-407

12.09.2019г.

Учредяване право на строеж в общински имот, УПИ IV, кв.20 по плана на с.Гьоврен, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 445 кв.м.

Александър Славов Узунов

АОС

2645

 

 

 

Изготвил:………………

Г.Бочукова- Мл.експерт”ОС”

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер