Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.05.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 30.05.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 63

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Акредитация на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД  гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 382 от 21.05.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”,проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.86 и чл.88 от Закона за лечебните заведения и чл.24 от Наредба №18 от 20.06.2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се открие процедура по акредитация пред Министерството на здравеопазването на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр. Девин.

     2. Определя комисия, която да извърши самооценяване на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД  гр. Девин в състав:

     Председател : д-р Севдалин Яръмов – Началник рентгеново отделение

и членове:1. д-р Петър Дечев –Началник ХО;

     2. д-р Цочо Пампулов – Началник АГО;

     3. д-р Александър Паршиков – Началник ДО;

     4. д-р Христов – Началник ВО;

     5. Магистър фармацевт Бистра Шилева – Началник аптека;

     6.Асенка Стефанова – Главен счетоводител;

     7. Мария Димитрова – Главна медицинска сестра.

/17-15-15/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 64

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Приемане доклада  за самооценката на цялостната медицинска дейност  на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН”ЕООД гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 382 от 21.05.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”,проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.86 и чл.88 от Закона за лечебните заведения и чл.25, ал.2 от Наредба №18 от 20.06.2005 година за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения,

РЕШИ:

     1. Приема ДОКЛАДА  за самооценката на цялостната медицинска дейност  на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД  гр.Девин по направления, критерии и показатели.

/17-14-14/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 65

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Одобряване на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 378 от 20.05.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и протоколите на комисията за провеждане на конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, чл.11, ал.2 и чл.16, ал.2 от Наредба №9 от 26.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

РЕШИ:

     1.Утвърждава предложеното от комисията по провеждането на конкурс за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин класиране на участващите кандидати.

     2.Одобрява за Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин класирания на първо място кандидат д-р ЯВОР АНТИМОВ БУКОВ.

     3.Определя на  Управителя на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин месечно трудово възнаграждение в размер на 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението.

     4.Възлага на кмета на Община Девин да сключи договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин за срок от 3 години с   д-р ЯВОР АНТИМОВ БУКОВ.

/17-15-15/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  66

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проект „Градска пречиствателна станция за отпадни битови-фекални води –гр.Девин”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 410 от 29.05.2008 година на инж. Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства за финансиране на  проект „Градска пречиствателна станция за отпадни битови-фекални води –гр.Девин” по Оперативна програма „Околна среда”, Ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта.

/17-14-14/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  67

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Даване на съгласие за създаване на общи устройствени планове.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 374 от 20.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се създадат общи устройствени планове за кварталите над „Многопрофилна болница за активно лечение – ДЕВИН” ЕООД гр.Девин и входната артерия на гр.Девин в землищата покрай река „Девинска”.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по възлагане изработването на общите устройствени планове по точка1.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  68

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Утвърждаване на плана за защита на населението от Община Девин при възникване на бедствия.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 314 от 30.04.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия,

РЕШИ:

     1. Утвърждава Плана за защита при бедствия на Община Девин.

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  69

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Даване на съгласие за опрощаване на дължими държавни вземания.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Писмо с вх.№ 340 от 12.05.2008 година от Администрацията на Президента на Република България и становището на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъдат опростени дължимите държавни вземания на г-жа Соня Емилова Маджирова с ЕГН 6606156159, живуща в село Селча, община Девин, област Смолян.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  70

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Допълване на транспортната схема за обществен превоз на пътници в Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 347 от 13.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрацияи във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15.03.2002 година на Министерството на транспорта и съобщенията,

РЕШИ:

     1. Променя общинската транспортна схема приета с Решение №92 от 17.07.2006 година на Общински съвет-Девин, като към нея допълва нов VІ-ти пакет – „Допълнителна градска линия Девин-Настан-Грохотно”. Линията да се изпълнява от автобуси с пътниковместимост от 10 до 22 седящи места с часове на тръгване:      От Девин: 06.50; 08.00; 09.00; 09.45; 10.00; 12.15; 12.30; 13.00; 14.30; 17.30; 19.00; 21.30;      От Настан: 06.30; 07.40; 08.25; 09.30; 10.15; 12.30; 13.30; 15.00; 18.10; 19.30; 22.00;      От Грохотно: 08.30; 13.15; 19.45.

     2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши съответните процедури по обявяване и провеждане на конкурса за допълнителна градска линия Девин-Настан-Грохотно.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  71

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Изменение на решение №31 от 20.03.2008 година на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 308 от 25.04.2008 година и вх.№ 377 от 20.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” и  Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Изменя свое решение № 31 от 20.03.2007 година както следва:

     1.1. В частта на Приложение №7 към т.1.5 от Решение №31 „Разчет за капиталовите разходи”, ред 619§53-00 от „Попълване на кадастрален план с.Беден” на „Укрепителни парапети”.

     1.2. В частта на Приложение №9 към т.4 от Решение №31, като допълва списъка на пътуващите учители имащи право на компенсиране на част от пътните разходи с името на Румен Славчев Каров, пътуващ по маршрут „Беден – Грохотно – Беден”.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  72

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладни записки с вх.№ 336 от 10.05.2008 година и вх.№ 353 от 15.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Изменя свое решение № 81 от 31.05.2007 година в частта на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Девин както следва:

     1.1. Приложение №1 „Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от Община Девин” към чл.85 от Наредбата, Раздел ІХ „Такси за детски ясли, детски градини, общежития, лагери, домове за социални грижи и други форми за социално обслужване”, т.9.1.„Месечни такси за ползване на детски ясли и детски градини – за едно дете”, подточка 1: от „Целодневни – гр.Девин” в „Целодневни и подготвителни групи – гр.Девин” и подточка 2: от „Полудневни и подготвителни групи” в „Полудневни групи”.

     1.2. Приложение №2 „Тарифа за определяне началния размер на месечния наем на 1кв.м. при предоставяне под наем на помещения, терени и места”, като към Раздел ІV „Други” добавя нова точка 10:

1 2 3 4 5 6 7 8
ІV ДРУГИ       І-ва зона ІІ-ра зона села
10 ПАРКОМЯСТО       30лв. 25лв. 20лв.

 /17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  73

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Изграждане на обществен съвет за социално подпомагане.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 309 от 25.04.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становищата на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби” и Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,

РЕШИ:

     1. Изгражда Обществен съвет за социално подпомагане в състав:

     Председател: Емил Димитров Кисьов – общински съветник

и Членове: 1. Митко Славчев Радев – технически сътрудник на Съюза на слепите - гр.Девин;

     2. Стоян Крумов Рахнев – председател на Съюза на инвалидите - гр.Девин;

     3. Адриана Руменова Чаушева – доброволец на БЧК;

     4. Елка Шишман Виденова – представител на клуба на пенсионерите гр.Девин;

     5. Мария Христова Михайлова – представител на Съюза на глухите.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  74

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО: Приемане на критерии за отпускане на еднократни парични помощи.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 333 от 09.05.2008 година на Емил Димитров Кисьов – председател на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”,проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема следните критерии за отпускане на еднократни парични помощи от § 42-14 от бюджета на Община Девин за 2008 година:

     1.1. Заболяване, травматизъм и оперативно лечение надвишаващо 500/петстотин/ лева;

     1.2. Предоставяне на разходно – предавателен документ;

     1.3. Предоставяне на документи доказващи финансовото състояние на лицето и семейството му.

     2. Приема максимален размер на еднократната парична помощ в размер на 200/двеста/ лева годишно.

     3. Еднократните парични помощи се отпускат до изразходването на средствата от § 42-14 от бюджета на Община Девин за 2008 година.

/17-17-16/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  75

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Съгласие за отдаване под наем на част от общински имот публична собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 331 от 09.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл. 22 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем бившата шивашка работилница намираща се в двора на СОУ„Христо Ботев”-гр.Девин с площ 60/шестдесет/ кв.м., чрез търг с явно наддаване с първоначален месечен наем в размер на 90/деветдесет/ лева за срок до 5/пет/ години, с предназначение провеждане на курсове за готварство, сервитьорство и сладкарство.

/17-16-16/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  76

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Промяна предназначението на общинско жилище.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 327 от 09.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Променя предназначението на общинско жилище- апартамент №1 в блок „Светлина”- с. Гьоврен, като от жилище за продажба го определя за резервно жилище.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  77

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО :Учредяване на допълнително право на пристрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 326 от 09.05.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собствености чл.49, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се учреди допълнително право на пристрояване с площ 10 кв.м. върху общински недвижим имот в кв.55, УПИ XLIпо ПУП на гр.Девин , на Максим Крумов Настанлиев на стойност 56.00/петдесет и шест/ лева без ДДС.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнения на точка 1 от решението.

/17-17-17/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  78

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Разпореждане с общински имот – продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 158 от 06.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 и чл.54, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде земя-частна общинска собственост в кв.2, УПИ V по ПУП на гр.Девин с площ 18000(осемнадесет хиляди) кв.м. на Акционерно дружество „Девин” АД – гр.Девин със седалище и адрес на управление: гр.Девин, община Девин, ул.”Васил Левски” №6, област Смолян, вписано в регистъра за търговски дружества на Смолянски окръжен съд под №30, том 218, стр.88 по ф.д.412/1999 година за сумата от 360000(триста и шестдесет хиляди) лева без ДДС.

     2. Утвърждава проект за договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-15-15/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  79

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.05.2008 г., Протокол №10

     ОТНОСНО:Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 851 от 17.12.2007 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 и т.4 и чл.40, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между Община Девин и ЕТ „Иванка Доспатлиева”, върху незастроен урегулиран парцел за жилищни нужди – УПИ ХІ, кв.50 по ПУП на град Девин, целия с площ 2351(две хиляди триста петдесет и един) кв.м. от които 1608/2351 идеални части са собственост на Община Девин и 743/2351 идеални части са собственост на ЕТ „Иванка Доспатлиева”, като:

     1.1. 275/2351 идеални части от частта на Община Девин се заменят с попадащата в улична регулация част от бившия УПИ ХХІV, кв.48 по ПУП на град Девин, възлизаща на 275(двеста седемдесет и пет) кв.м. собственост на ЕТ „Иванка Доспатлиева”.

     1.2. 1333/2351 идеални части от частта на Община Девин да се продадат на ЕТ „Иванка Доспатлиева” за сумата от 26600(двадесет и шест хиляди и шестстотин) лева без ДДС.

     2. Упълномощава кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнения на точка 1 от решението.

/17-15-15/

                                                    Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер