Начало ОБЯВЛЕНИЯ Покани към гражданите на община Девин Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Декември 2019г. 16:21ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

„Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията

на община Девин”

 

На 20 декември 2019 г., от 12.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” №1, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, Договор №BG16RFOP001-2.001-0040-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Девин кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с предвидените дейности по проекта, който е с обща стойност 1 007 657.30 лв. и продължителност 30 месеца, считано от 7 март 2019 г.

Чрез изпълнението на проекта се допринесе за повишаване на енергийната ефективност в две жилищни сгради, намиращи се на територията на общинския център град Девин, а именно:

1. Многофамилна жилищна сграда "Кольо Фичето №1", с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ №4.

2. Многофамилна жилищна сграда "Кольо Фичето №2", с адрес гр.Девин, ул.„Родопи“ №2.

След извършване на дейностите се очаква подобряване на енергийната и ефективност до клас "С", което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 


www.eufunds.bg

Договор №BG16RFOP001-2.001-0040-C01, Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер