Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 30.04.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 30.04.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  59

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.04.2008 г., Протокол №9

     ОТНОСНО : Предоставяне на пасища и мери от общинския поземлен фонд на земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 196 от 17.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят за срок до 5(пет) години пасища и мери от общинския поземлен фонд за общо ползване от регистрирани земеделски стопани или техните сдружения за отглеждане на животни, съгласно приложените списъци с данни на земеделски стопани - животновъди, отглежданите от тях животни и приложените справки с данни за физическите блокове и парцели на общинските мери и пасища и приетия национален стандарт 4.1”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

     2. Определя годишна такса за ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд в размер на 1(един)  лев за 0,1ha(нула цяло и един хектара).

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договори с регистрираните земеделски стопани или техните сдружения при спазване на условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние.

/17-14-14/

                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 60

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.04.2008 г., Протокол №9

     ОТНОСНО : Предоставяне под наем на земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 197 от 17.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пасища и мери на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения по приложените списъци на земеделските производители –животновъди и приложените справки за наличните земеделски земи за срок от 1(една) година.

     2. Определя наемна цена за една година на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  в размер на 1(един)  лев за 0,1ha(нула цяло и един хектара) за всички категории.

     3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договори с регистрираните земеделски стопани или техните сдружения при спазване на условията за поддържане на земеделските земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  в добро земеделско и екологично състояние.

/17-14-14/

                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 61

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.04.2008 г., Протокол №9

     ОТНОСНО : Предоставяне на пасища и мери от Държавния поземлен фонд на регистрирани земеделски стопани или техните сдружения.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 199 от 18.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.48а от Закона за допитване до народа,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предоставят пасища и мери от Държавния поземлен фонд за общо ползване от регистрирани земеделски производители и фермери  или техните сдружения за отглеждане на животни съгласно  приложените списъци на земеделските производители –животновъди и приложените справки за наличните пасища и мери и приетия национален стандарт 4.1”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

/17-13-13/

                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 62

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 30.04.2008 г., Протокол №9

     ОТНОСНО : Даване на съгласие за отдаване под наем на безимотни и малоимотни граждани от Община Девин през 2008 година на земеделски земи от общинския поземлен фонд и по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 215 от 28.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.95, ал.2 и ал.3 и чл.96, ал.1 от Наредба №2 на Община Девин,

РЕШИ:

    1. Дава съгласие за отдаване под наем през 2008 година на земеделски земи от  общинския поземлен фонд и по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на безимотни и малоимотни граждани от Община Девин по приложения списък на безимотни и малоимотни граждани и приложените справки за наличния общински поземлен фонд и поземлен фонд по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , описани по землище, местност, категория и площ.

/17-14-12/

                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер