Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пряко договаряне ПД2019-05 Избор на изпълнител на СМР „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради ..." Обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 03 Септември 2019г. 15:17ч.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т.2, предложение 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони – 2, № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0040-C01 на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин”

 

Решение за откриване на процедурата, покани за участие и образци на документите за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
PD_SMR_energiini_merki_Kolio_Ficheto.zip
SHA-256 Хеш
dc20d1f54717cb6646fa325179a811737474ddfcdd36067116355095d3810f6e

Сериен номер:5a8fb7063a7f2d75

Издадено:03.09.2019 15:14:12

tsr файл - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер