Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Информация за условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 19 Август 2019г. 16:37ч.

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за

условията и реда за подпомагане на стопани, предприели мерки за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, за лични нужди в санитарните зони

 

 

За какво се предоставя подпомагането: за почистване и дезинфекция,във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване, отглеждани за лични нужди

Допустими са собственици:

  • отглеждащи до 5 прасета за угояване разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба;
  • включени в списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия (ОЕК) и заверен от областния управител и от официалния лекар, с подпис и печат.

Размер на подпомагането: 300 лв. на ферма „тип лично стопанство“ в санитарните зони.

Условия за предоставяне на помощта:

1. Заявление по образец– с което стопанинът декларира, че:

  • е извършил доброволно клане,
  • е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и; на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се)
  • няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му;

2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място.

Условия за изплащане на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:

  1. Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в ОЕК и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец:

община

Населено място

Име на собственика

Регистрационен номер на обекта

Заклани прасета за угояване (до 5 бр.)

         

 

2. Заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол (1 броя).

 

Заявление по образец и Констативен протокол (по образец) може да изтеглите от ТУК - ИЗТЕГЛИ;

 

Средствата ще се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция след извършено доброволно клане.

Санитарните зони включват обектите тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриалните ферми, както и тези, намиращи се в населени места, представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на ОЕК.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер