Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 24.04.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 24.04.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 47

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Изменение на Решение №23/28.02.2008 година в частта на Приложение №1 към чл.56, т.2, подточки г и д.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 269 от 14.04.2008 година на председателя на Общински съвет-Девин, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Изменя свое Решение №23 от 28.02.2008 година в частта на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин, Приложение №1 към чл.56, т.2: подточка г)3 звезди ІІІ зона от 2лв. на 3лв. и подточка д)3 звезди ІІІ зона от 13лв. на 20лв.

/17-16-16/

                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 48

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Изграждане на местна комисия за решаване на въпросите на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 148 от 27.02.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове,

РЕШИ:

     Изгражда местна комисия за решаване въпросите на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове в състав:

     Председател: Елка Василева Станчева – директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване” в Община Девин.

     Членове: 1. Юлия Северинова Илиева – общински съветник Общински съвет- Девин.

                       2. Росица Събева Радева – управител на Банка „ДСК” клон гр.Девин.

                       3. Красимир Димитров Бечев – главен експерт „Общинска собственост” в Община Девин.

                       4. Лина Добрева Стоянова – представител на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове.

                       5. Надежда Асенова Ризова – младши експерт „Административно обслужване” в Община Девин.

/17-17-17/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 49

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Приемане на Календар за културните прояви на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 191 от 14.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.17, ал.1, т.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Приема Календара за културните прояви на Община Девин за 2008 година съгласно Приложение №1.

     2. Определя средства в размер на 38000(тридесет и осем хиляди) лева от бюджета на Община Девин за финансиране на проявите от Календара.

/17-17-17/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 50

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Промяна на застрояването в общински имоти за трафопостове в гр.Девин и кв.Настан и отстъпване право на строеж върху тях.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 241 от 09.04.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6, във връзка с чл.131, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост и чл.62 от Закона за енергетиката,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на застрояването във връзка с изграждането на трафопостове от EVN България ЕР АД Пловдив – КЕЦ гр.Девин както следва:

     1.1. УПИ-V в кв.42 по ПУП на гр.Девин – за административна сграда и трафопост.

     1.2. УПИ-X в кв.62 по ПУП на гр.Девинза обществено обслужваща сграда и трафопост.

     1.3. УПИ-ІX в кв.131 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан – за озеленяване и трафопост.

     2. Дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на EVN България ЕР АД Пловдив – КЕЦ гр.Девин за изграждане на трафопостове както следва:

     2.1. В УПИ-V в кв.42 по ПУП на гр.Девин върху площ от 15(петнадесет) кв.м. за сумата от 480(четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.

     2.2. В УПИ-X в кв.62 по ПУП на гр.Девин върху площ от 15(петнадесет) кв.м. за сумата от 250(двеста и петдесет) лева без ДДС.

     2.3. В УПИ-ІХ в кв.131 по ПУП на гр.Девин, кв.Настан върху площ от 15(петнадесет) кв.м. за сумата от 180(сто и осемдесет) лева без ДДС.

     3. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по изпълнение на точки 1-ва и 2-ра от решението.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  51

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Отчуждаване на имот за изграждане на ул.”Балканска” гр.Девин.

Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 74 от 04.02.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Открива процедура по отчуждаването на част от частен имот с пл.№138 с площ 60(шестдесет) кв.м. собственост на Зина Силянова Георджиева, за реализация на приетия ПУП в кв.30, гр.Девин за изграждане на ул.”Балканска”.

     1.1. Имота се отчуждава за изграждане на обект публична общинска собственост – ул.„Балканска” в кв.30, гр.Девин.

     1.2. Необходимостта от отчуждаване на имота в кв.30, гр.Девин се обуславя от влезлия в сила ПУП на гр.Девин, приет със заповед №РД1004 от 06.10.1980 година и не може да бъде задоволена по друг начин.

     1.3. Имота представлява – част от имот  с пл.№138, ІІІ-та зона, гр.Девин с площ 60(шестдесет) кв.м., собственост на Зина Силянова Георджиева съгласно Н.А.№115/1995 година.

     1.4. Отчуждителни сума - част от имот  с пл.№138, ІІІ-та зона, гр.Девин с площ 60(шестдесет) кв.м. се отчуждава за сумата от 1080(хиляда и осемдесет) лева.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 52

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Отчуждаване на имот за изграждане на улица съгласно новоприетия план на кв.Въртлек, гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 97 от 12.02.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, ал.1 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Открива процедура по отчуждаването на част от частен имот с пл.№341 с площ 300(триста) кв.м. собственост на наследниците на Стефан Анастасов Белаков, за реализация на приетия ПУП в кв.72, гр.Девин за изграждане на пешеходна улица.

     1.1. Имота се отчуждава за изграждане на обект публична общинска собственост – пешеходна улица в кв.72, гр.Девин.

     1.2. Необходимостта от отчуждаване на имота в кв.72, гр.Девин се обуславя от влезлия в сила ПУП на гр.Девин, приет с решение №18/2006 година на Общински съвет-Девин и не може да бъде задоволена по друг начин.

     1.3. Имота представлява – част от имот  с пл.№341, ІІ-ра зона, гр.Девин с площ 300(триста) кв.м., собственост на наследниците на Стефан Анастасов Белаков съгласно решение №18 от 01.02.2005 година на ОбСЗГ гр.Девин.

     1.4. Отчуждителни сума - част от имот  с пл.№341, ІІ-ра зона, гр.Девин с площ 300(триста) кв.м. се отчуждава за сумата от 7650(седем хиляди шестстотин и петдесет) лева.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  53

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Даване съгласие за изменение на подробен устройствен план.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 153 от 29.02.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се предаде част от общински имот с пл.№1818 с площ 126(сто двадесет и шест) кв.м. към парцел ІІІ, кв.140 по ПУП на гр.Девин.

     2. Дава съгласие да се прехвърли в собственост на Альоша Глухов част от общински имот с пл.№1818, кв.140  с площ 126(сто двадесет и шест) кв.м. за сумата от 1134(хиляда сто тридесет и четири) лева без ДДС.

     3. Утвърждава проекти за предварителен и окончателен договор за предаване на имотите.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 54

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Прекратяване на съсобственост между Община Девин и физически лица.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 161 от 07.03.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да се продаде дела на Община Девин, представляващ 35/441 идеални части от УПИ-ХІІІ-730, кв.15 по ПУП на гр.Девин, за сумата от 700(седемстотин) лева без ДДС на Бинка Паничарова, Галя Дамбова, Ивелина Паничарова и Румен Паничаров.

/17-15-15/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  55

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Промяна на регулацията между УПИ І и УПИ ІІ в кв.76А по ПУП на гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 281 от 16.04.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.134, ал.2, т.6 и ал.4, т.2 от Закона за устройство на територията,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие да бъде извършена промяна на дворищната регулация между УПИ І – за озеленяване и гаражи и УПИ ІІ – за жилищно строителство в кв.76А по ПУП на гр.Девин и предаване на 58/185 идеални части от УПИ І към УПИ ІІ.

     2. Задължава кмета на Община Девин да извърши необходимите процедури по промяната.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 56

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Предоставяне на пълномощно по провеждане на необходимите процедури за изграждане на път ІV37723 „ІІІ-377, Равногор - Нова махала – Фотиново – Девин, ІІІ-197”.      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 282 от 16.04.2008 година на инж.Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Упълномощава кмета на Община Девин да преговаря и сключи споразумение с Община Батак в утвърждаване на Община Девин като водеща община за провеждане на всички процедури по изграждане на обект: Път ІV37723 „ІІІ-377,  Равногор - Нова махала /граница Община Брацигово-Батак/ - Фотиново /граница Община Батак-Девин/ - Девин, ІІІ-197”.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 57

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,Проведено на 24.04.2008 г., Протокол № 8

     ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин по проект „Възстановяване на Беденската  крепост като част от програма за опазване на културно – историческото наследство на Община Девин”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа докладната записка с вх. № 283 от 16.04.2008 година на кмета на Община Девин и становището на ПК по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за финансиране на проект „Възстановяване на Беденската  крепост като част от програма за опазване на културно-историческото наследство на Община Девин”.

/17-16-16/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 58

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 24.04.2008 г., Протокол №8

     ОТНОСНО : Подпомагане на Фондация „За децата на Родопите” – град Девин и Народно читалище „Родопска просвета” - град Девин, за участието им в ПЕТИЯ ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” – КАВАРНА – 2008.      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 307 от 24.04.2008 година на Елин Елинов Андреев – председател на Общински съвет - Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Подпомага  Фондация „За децата на Родопите” – град Девин, ул.”Освобождение” №23 със сумата от 2000(две хиляди) лева.

     2.  Средствата по точка 1-ва да бъдат изразходвани за участието на Детските групи при Народно читалище „Родопска просвета” – град Девин в ПЕТИЯ ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” – КАВАРНА – 2008.

     3. Средствата да бъдат прехвърлени от §10-20 „Външни услуги” в §42-14 „Помощи по решение на общински съвет” дейност 122 „Общинска администрация”.

/17-15-15/                                                            Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер