Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проекти за санитарно-охранителни зони Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона(СОЗ) на каптиран естествен извор "Рибарника" в ПИ 013123 по КВС, м. "Бачища", с. Осиково
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 27 Юни 2019г. 09:20ч.

На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./

В периода от 27.06.2019 г. до 27.07.2019 г. в сградата на Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа на разположение на желаещите ще бъде - ПУ - 09 - 11/14.05.2019 г. – Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на  санитарно-охранителна зона /СОЗ/ накаптиран естествен извор „Рибарника” в ПИ 013123 по КВС, м. „Бачища” на с. Осиково, община Девин, обл. Смолян, отдел 30, пототдел „Л” на ТП „ДГС Михалково”, с възложител „ЕВКО-59”ЕООД, гр. Пловдив.

Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта.

В 7-дневен срок след изтичане на срока за публично обявяване, постъпилите писмени становища и възражения по проекта ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция – гр.Пловдив.

 

Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер