Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 17 Юни 2019г. 14:31ч.

 

     Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет - Девин чрез настоящото публикуване за обществено обсъждане предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин на е-mаil адрес: ob_savet©devin.bgили в деловодството на Общински съвет, гр.Девин, ул.”Дружба” №1


МОТИВИ: Съгласно чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост Общинския съвет приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Определението за Наредба е ясно дефинирано в чл. 7, ал. 2 от ЗНА, а именно: Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Законът делегира право на общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните от по-високите по степен нормативни актове рамки.

Общински съвет Девин е приел Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин с Решение № 90 от 23.09.2009г., която е изменяна и допълвана на няколко пъти.

Към Наредбата е приета и Тарифа за определяне на началния размер на месечния наем на 1 кв.м при предоставяне на помещение под наем, терени и места (приложение №1).

Настоящото предложение за приемане на изменение в Наредбата е продиктувано от постъпили запитвания от различни сдружения и организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи общественополезна дейност за ползване на помещения общинска собственост.

В раздел IV „ДРУГИ” е определена началната цена за наем на 1 кв.м. на помещение или терени спрямо различните зони в които се намират. Малкото помещения с които разполага община Девин и които могат да се ползват за такава дейност са публична общинска собственост и в по голямата си част се намират в I зона където наема на 1 кв. м. е 2,90 лв.

Имайки предвид, че сдружения и организации които извършват дейности в обществена полза в по голямата си част се финансират от дарения, и тази цена която най вероятно се увеличава след провеждане на съответния търг е непосилна за тях и те изпитат затруднения за покриване на административните си разходи, каквито са и наемите за ползването на помещения или терени. Затова тези помещения стоят празни и общината губи допълнителни финансови приходи.

Във тази връзка предлагам проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество където да се намали цената на 1 кв.м.в съответните зони.

Финансови средства: Не са необходими за прилагането на Наредбата.   Очаквани резултати: С намалението на цената се създават предпоставки за отдаването на тези помещения под наем, което ще доведе и до повишаване приходната част на бюджета на общината.

Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Наредбата не противоречи на българското законодателство, както и на правото на Европейския съюз.     Проектът на подзаконовия нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Девин - www.devin.bg, на 17.06.2019 г.

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДЕВИН

Приета с решение №90/23.09.2009г изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с Решение №194 от 02.09.2013г., изм. доп. с Решение № 85 от 31.05.2017г. и изм. с Решение № 146 от 30.10.2017г., изм. доп. с Решение № 27 от 26.02.2018г., на Общински съвет Девин, изм. с Решение № 107 от 06.03.2018г. на Адм.съд Смолян

 

П Р О Е К Т

 

§.1. В Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем на 1 кв.м. при предоставяне под наем на помещения, терени и места (Приложение №1) към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин се прави следното изменение:

-      В раздел IV „ ДРУГИ” т. 1 се променя както следва:

 

МАСИВНИ СГРАДИ

ТЕРЕНИ И МЕСТА

 

ГРАД

СЕЛА

ГРАД

СЕЛА

 

I-ва

зона

II-ва

зона

III-ва

зона

V

кат.

VI

кат.

VII

кат.

VIII

кат.

I-ва

зона

II-ва

зона

III-ва

зона

V

кат.

VI

кат.

VII

кат.

VIII

кат.

 

Размер в лева, с ДДС

1.

2,00

1,00

0,90

1,10

1,00

0,90

0,70

1,10

0,70

0,60

0,50

0,50

0,40

0,40

                                       

 

Руси Чаушев

Председател Общински съвет

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер