Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 07 Юни 2019г. 13:05ч.

Стартира проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2. 040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“

 

 

 На 01.07.2019 г. ще стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- C01. Проектът ще се изпълнява в партньорство между община Девин и община Доспат.

Целта на проекта е чрез предоставяне на комплексни мобилни интегрирани здравно - социални услуги да се отговори на реалните потребности на нуждаещите се; да се улесни техния достъп до иновативната услуга чрез извеждане на индивидуалните потребности на хората като приоритет в социалната работа и предоставяне на гъвкави, взаимодопълващи се услуги, съпътстващи жизнения цикъл на човека. Чрез тези услуги ще се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора от общините Девин и Доспат.

Специфични цели:

1. Пряка подкрепа за самостоятелен живот на хора с увреждания и възрастни хора, чрез удовлетворяване потребностите им от повишаване на автономността и интеграцията им в общността, чрез подкрепа на тяхното здравно, социално и личностно развитие.

2. Превенция, сигнализация и подкрепа при риск, така че потребителят на услугата да запази своята самостоятелност и да живее активен живот в собствения дом.

3. Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания.

За изпълнение целите на проекта е предвидено да се наемат специалисти по „Здравни грижи”, специалисти в областта на социалните дейности - домашни санитари и по един диспечер на услугата за община Доспат и община Девин, които ще осигурят достъп до предлагане на здравно-социални грижи. Планирано е и закупуването на две превозни средства, което ще улесни и помогне патронажната грижа по домовете на потребителите, поради многото населени и отдалечени места в двете общини, повечето от които трудно достъпни.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати са:

            • Лица на възраст над 65 години;

            • Лица с валидно експертно решение на трудово-експертна лекарска комисия;

            • Лица с хронични заболявания;

       • Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и техните семейства.

            Общата продължителност на Проекта се планира да бъде 15 месеца, като самото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъде 12 месеца. Планира се да бъдат включени поне 58 лица, ползватели на услугата от различните населени места в Община Девин и Община Доспат.

            Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 181 951.52 лв., от които 154 658,79 лв. европейско и 27 292,73 лв. национално съфинансиране.

 


          www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

 в община Девин и община Доспат “, Договор № BG05M9OP001-2.040-0097-С01

 Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер