Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 17.04.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 17.04.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 42

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 17.04.2008 г., Протокол №7

     ОТНОСНО : Участие на Община Девин с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 285 от 17.04.2008 година на председателя на Общински съвет-Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013, Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”, с проект: „Подобряване на образователното обслужване в град Девин и района предоставяно от СОУ „Христо Ботев” – гр.Девин, чрез създаване на по-добри условия, достъпна и желана среда за обитаване."

     2. Декларира, че предназначението на сградите, обект на интервенция по посочения в точка 1-ва проект, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5/пет/ години след приключване на дейностите по проекта.

     3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши необходимите действия по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекта.

/17-13-13/

                                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 43

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 17.04.2008 г., Протокол №7

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №39/20.03.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед с изх.№28-601-ПНО от 07.04.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Отменя свое Решение №39, прието на заседание на Общински съвет- Девин по Протокол №6 от 20.03.2008 година.

/17-12-12/

                                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

Р Е Ш Е Н И Е  № 44

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 17.04.2008 г., Протокол № 7

     ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне  за безвъзмездно управление на общински имот.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 75от 04.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12,ал.3 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И:

     1. Предоставя за безвъзмездно управление стая № 1 с площ 28 кв.м. на втория етаж в бивш щаб гр.Девин, ул.”Васил Левски” № 1 на Агенцията по заетост – гр.София за срок до 5 години.

     2. Предоставя за безвъзмездно управление стая № 2А  с площ 17 кв.м на втория етаж на бивш щаб гр.Девин, ул.”Васил Левски” № 1 на НОИ РУ”ОС”, гр.Смолян за срок до 5 години.

/17-12-12/

                                                                  Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 45

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 17.04.2008 г., Протокол №7

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №39/20.03.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед с изх.№28-601-ПНО от 07.04.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Отменя свое Решение №39, прието на заседание на Общински съвет- Девин по Протокол №6 от 20.03.2008 година.

/17-12-12/                                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 46

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 17.04.2008 г., Протокол № 7

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот - продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин , след като разгледа Докладна записка с вх.№ 114 от 15.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становище с вх.№175 от 11.03.2008 година на ПК”Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35,ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1  и чл.54, ал.1 от Наредба № 2 на Община Девин,

Р Е Ш И:

     1. Дава съгласие да се продадат 100/520 идеални части, собственост на Община Девин от застроен урегулиран парцел целия с площ 520(петстотин и двадесет) кв.м. в кв.28,УПИ- ХІІІ – 469 по ПУП на гр.Девин на Севдалина Ангелова Банкатева 5/8 идеални части, Теменужка Радованова Белилова 1/8 идеални части, Бисер Радованов Банкатев 1/8 идеални части и Красимир Радованов Банкатев 1/8 идеални части  за сумата от 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС.

     2.Утвърждава проект за договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-12-12/                                                                       Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер