Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ СЛЕД 15.04.2016 Г.) Пазарни консултации ПК2019-02 СМР на проект Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради - по две обособени позиции Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради в община Девин” по две обособени позиции

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 14 Май 2019г. 13:57ч.

Пазарни консултации относно подготовката за възлагане на обществена поръчка на основание чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП за строителство с предмет: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, схема BG16RFOP001-2.002 - Енергийна ефективност в периферните райони – 2, № от ИСУН BG16RFOP001-2.002-0040-C01 по две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин;

Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда-жилищен блок „Кольо Фичето” № 2 находящ се в поземлен имот 20465.502.1499.1 по КККР на гр. Девин, адрес: ул.Родопи” № 2, гр. Девин”

 

Документация за участие - изтегли;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Consultacii_SMR_energoefectivni_merki.zip
SHA-256 Хеш
44af57fa78dd94507bbcfb1b777df2fc0430d6f008ad6a14ef14155bf308cdb6

Сериен номер:372f7489f7745641

Издадено:14.05.2019 14:05:37

tsr фаил - изтегли;

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер