Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Проект за промяна на ПУП – ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв.26 по плана на с.Гьоврен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Април 2019г. 13:00ч.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ и параграф 4, ал.1 и ал.2 от ДР на ЗУТ, уведомява заинтересуваните страни – собственици на съседни имоти, че е изработен проект за промяна на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв.26 по плана на с.Гьоврен с ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 – земеделски земи, в м.”Алана”, землище с.Гьоврен.

Проектът се намира в Отдел „УТИОС”, гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.2, стая № 15 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на залепване на съобщението.

 

ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер