Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Публикувани са избирателните списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Април 2019г. 11:04ч.

 

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (неделя) Ви информираме, че са определени избирателните секции и са обявени избирателните списъци – част I.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз,с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са навършили 18 години към изборния ден включително, , не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз, и не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани.

Избирателните списъци – част I са съставени по постоянен адрес на гражданите на Република България. Имената на българските граждани са вписани по азбучен редпо буквата, с която започва собственото име на избирателя.Част II на избирателните списъци се съставя по заявените от гражданите на друга държава – членкана Европейския съюз, адреси на пребиваване в Република България.

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя заявление-декларация по образец – Приложение № 11-ЕП от изборните книжа (по чл. 359, ал. 1 от ИК), в общинската администрацияпо адреса на пребиваване в Република България в срок до 15 април 2019 г. Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък – част II, се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства. Избирателните списъци – част II се обявяват не по-късно от 30 април 2019 г.

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявлениеПриложение № 10-ЕП от изборните книжа (по чл.43, ал.1, изр. II и ал. 2-4 от ИК), до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 18 май 2019 г.

Всеки избирател може да изиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление – Приложение № 9-ЕП от изборните книжа (по чл.43, ал.1, изр. I и ал. 2-4 от ИК), до кмета на общината/кметството или кметския наместник в срок до 18 май 2019 г.

Приканваме всички гласоподаватели да проверят своевременно своите данни в списъците, обявени на обичайните места за всяка секция и на инте,нет страницата на Община Девин – www.devin.bg.

Гласуването се извършва по постоянен адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление – Приложение № 14-ЕП от изборните книжа (по чл. 36, ал. 1 от ИК) до кмета на общината или кметството или кметския наместник в срок до 11 май 2019 г.

Избиратели, които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието, за което са били заличени, могат до 24 май 2019 г. да поискат да бъдат вписани в избирателния списък до предаване на списъка на секционната избирателна комисия (СИК) в предизборния ден със заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник – Приложение№ 12-ЕП (по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1ИК),

Когато избирател установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК, може в срок до 24 май 2019 г. да подаде заявление – Приложение № 13-ЕП (по чл. 39, ал. 2 и 3 от ИК), за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК, а в изборния ден – Приложение № 15-ЕП (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал.1 от ИК)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 11 май 2019 г. в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник по образец – Приложение № 16-ЕП (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК). Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес). Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 20 май 2019 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11 май 2019 г., ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 16-ЕП от изборните книжа). Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидати за членове на Европейския парламентот Република България, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите, след подадено писмено заявление – Приложение №18-ЕП от изборните книжа (по чл.34, ал.1, 2 и 3 и чл.114, ал.3 от ИК.) с приложен документ, удостоверяващ качеството, което се декларира, в срок до 11 май 2019 г. включително.

Образци:

Приложение № 9-EП

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 10-EП

Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)

Приложение № 11-EП

Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II (чл. 359, ал. 1 ИК)

Приложение № 12-EП

Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)

Приложение № 13-EП

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)

Приложение № 14-EП

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 ИК)

Приложение № 15-EП

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 7 и чл. 360, ал. 1 ИК)

Приложение № 16-EП

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Приложение № 18-EП

Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК)

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН


гр.Девин, ул.”Дружба”, № 1, тел: 03041/2174, факс: 03041/2661,

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер