Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проекти за санитарно-охранителни зони Проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - около КЕИ „Попини лъки”, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на Туристически обект - Къща за гости "Сюлевска къща"
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Март 2019г. 09:27ч.

 

     На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./, в периода от 07.03.2019 г. до 05.04.2019 г. в сградата на Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12 на разположение на желаещите ще бъде: ПУ - 09 - 14/27.06.2018 г. – Проект за  санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - около КЕИ „Попини лъки" в ПИ с идентификатор 73105.10.26, местност "Еледжик" по КК на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян за самостоятелно питейно - битово водоснабдяване на Туристически обект - Къща за гости "Сюлевска къща. 

     Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта.

     В 7-дневен срок след изтичане на срока за публично  обявяване, постъпилите писмени становища и възражения по проекта ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция – гр.Пловдив.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер