Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 20.03.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 20.03.2008 година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 31

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол №6

     ОТНОСНО : Приемане на бюджета на Община Девин за 2008 година.      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 146 от 27.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и Становище с вх.№180 на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.7 и чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година и ПМС №15 от 01.02.2008 година,

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Девин за 2008 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 12 175 397 лева /Съгласно Приложения 1.1 и 2.1 /

1.1.1. Приходи за финансиране на  държавни дейности в размер на 7 172 227 лева

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности  в размер на 2 552 262 лева

1.1.1.2. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 4 619 965 лева/Съгласно Приложение №10/

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 003 170 лева

1.1.2.1. Данъчни приходи 328 000  лева

1.1.2.2. Неданъчни приходи 1 294 500  лева

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия 504 800 лева

1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 138 000 лева

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 405 300 лева. В т.ч.

-за строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА     203 100 лева

-за изграждане и основен ремонт на общински пътища         202 200 лева

1.1.2.6. Погасени временни безлихвени заеми от ПУДООС  (-50 004) лева

1.1.2.7. Заеми от други банки/заеми и погашения на главница 555 381 лева

1.1.2.7. Преходен остатък от 2007 година 1 827 193 лева 

1.2. Разходи за държавни дейности в размер на 7 172 227 лева

Разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 1.2

1.3.   Разходи за местни дейности  в размер на 4 876 850 лева

Разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение № 2.2

1.4. Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи в размер на 

126 320 лева

Разпределени по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение №2.3

1.5. Приема поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение№ 7

1.5.1. Финасирани с целеви средства от Държавния бюджет 405 300 лева

1.5.1.1. За общински дейности 203 100 лева

1.5.1.2. За изграждане и основен ремонт на пътища 202 200 лева

1.5.2. От собствени бюджетни средства 766 141 лева

1.5.3. Преходен остатък от 2007 година  800 000 лева

1.5.4. Преходен остатък от фонд стихийни бедствия  4 499 599 лева

1.5.5. Капиталови разходи финансирани чрез кредит  754 881 лева

2. Приема разчета за целеви разходи както следва:

2.1. На основание чл.41, ал.3 от ПМС №15/01.02.2008 г. определя разходи за представителни цели както следва:

- на кмета на община Девин  12 000 лева

- на председателя на Общински съвет  10 000 лева

- на кметовете на селата в общината по 150 лева

- на кметските наместници по 130 лева 

2.2. На основание чл.31 от ПМС №15/2008 г приема да се извършват разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица в размер на 3 000 лева. Утвърждава помощи  по решение на Общински съвет в размер на 3 000 лева. Упълномощава кмета на общината да отпуща тези помощи в размер до 100 лева за едно лице въз основа на протокол от назначената със заповед на кмета комисия към Общинска администрация, а над 100 лева след решение на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” към Общински съвет-Девин.

2.3. Приема  разходи за членски внос и участие в нетърговски организации в размер на 4 000 лева.

2.4. Приема сумата от 12 800 лева за покриване на разходи за издръжка на клубове на  пенсионери, инвалиди и други както следва:

2.4.1. Клуб на пенсионера  Девин   6 000 лева

2.4.2. Клуб на пенсионера  кв.Настан  5 000 лева

2.4.3. Клуб на слепите Девин 1 000 лева

2.4.4. Клуб на инвалидите Девин  800 лева

2.5. На основание чл.59, ал.2 от Закона за физическото възпитание и спорта приема да се подпомогнат спортните клубове в общината за финансиране на масови спортни прояви в размер на 12 000 лева. Изразходването на средствата да става на база договори с клубовете и решение на Общинска експертна комисия по насърчаване на развитието на физическото възпитание и спорта.

2.6. На основание чл.25, ал.2 от ПМС15/2008 год. се определят средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3 % на база на начислените средства за  работна заплата на лицата назначени по трудови правоотношения.

3. Определя сума в размер на 20 000 лева за капиталови трансфери за МБАЛ  ЕООД Девин.

4. На основание чл.30, ал.2 от ПМС №15/2008 г. утвърждава поименен списък на педагогическия персонал във функция”Образование”които имат право на заплащане на част от транспортни разходи съгласно предоставени допълнително средства от централния бюджет - приложение № 9

4.1  Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.4. и размера на средствата в рамките на 90% от действителните разходи.

5. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно приложение №2,3,6  за делегирани от държавата дейности  и № 8 за местните  дейности.

6. За по-добро и здравословно хранене на децата във връзка с Наредба №26 от 2000 г. на Министерство на здравеопазването, оклада в Детските градини да се увеличи от 1.50 на 2.00 лева.

7. На основание чл. 24 от Закона за общинските бюджети дава съгласие възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса изпълнение на бюджета през годината да се покрива с временни безлихвени заеми от извънбюджетните средства и фондове на общината.

8. Дава пълномощия на кмета на общината да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

9. На основание чл.27 от Закона за общинския бюджет (ЗОБ)  и чл.36, ал.1, от Наредбата за общинския бюджет предоставя следните пълномощия на кмета на общината като се спазват разпоредбите на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Девин:

9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата  дейности и с изключение на училищата прилагащи системата на делегирани бюджети.

9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

9.3. Да се разпорежда с резервния кредит по чл.14 в размер на 20 000 лева.

10. Задължава кмета на общината:

10.1. Да разработи бюджета по пълна бюджетна класификация.

10.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

10.3. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

10.4. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегирани от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образованието, при условие, че няма просрочени задължения в съответната дейност.

11. В изпълнения на правомощията си кметът издава заповеди.

/17-14-14/

                                                                        Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 32

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол №6

     ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2007 година .

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 145 от 27.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг,

Р Е Ш И :

     Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2007 година съгласно приложението.

/17-15-15/

                                                             Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 33

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол №6

     ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на дейностите за развитие на туризма през 2007 година и приемане на План-сметка за дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 152 от 27.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Приема отчета за изпълнението на дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2007 година съгласно приложението.

     2. Приема План-сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в Община Девин за 2008 година съгласно приложението.

/17-15-13/

                                                              Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 34

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол №6

     ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнението на приходите и разходите от приватизация на общински обекти за 2007 година и приемане План-сметка за 2008 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 150 от 27.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Приема отчета за приходите и разходите от приватизация на общински обекти за 2007 година съгласно приложение №2.

     2. Приема План-сметката за приходите и разходите от приватизация на общински обекти за 2008 година съгласно приложение №2.1.

/17-15-15/

                                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО : Приемане на пазарни оценки за отстъпено право на строеж за нежилищни нужди.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 76 от 04.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становище с вх.№142 от 26.02.2008 година на ПК”Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37,ал.1 и чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.54,ал.1 от Наредба № 2 на Община Девин,

Р Е Ш И :

     1.Приема първоначалните цени за учредяване чрез конкурс на отстъпено право на строеж  за нежилищно строителство – търговия и услуги, на следните общински парцели:

      1.1. УПИ VІІ, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 114 кв.м с първоначална цена 1304/хиляда триста и четири/ лева без ДДС.

      1.2. УПИ VІІІ, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 72 кв.м с първоначална цена 764/седемстотин шейсет и четири/ лева без ДДС.

      1.3. УПИ ІХ, кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 82 кв.м с първоначална цена 736/седемстотин тридесет и шест/ лева без ДДС.

      1.4. УПИ Х,кв.14 по ПУП на с.Михалково с площ 66 кв.м с първоначална цена 684/шестстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС.

     2.Утвърждава проект за договор за учредяване на отстъпено право на строеж.

/17-15-14/

                                                               Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 36

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот - продажба право на собственост.

     Общински съвет- Девин , след като разгледа Докладна записка с вх.№ 114 от 15.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становище с вх.№175 от 11.03.2008 година на ПК”Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35,ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1  и чл.54, ал.1 от Наредба № 2 на Община Девин,

Р Е Ш И :

     1.Дава съгласие да се продаде общинска земя в кв.28,УПИ ХІІІ – 469 с площ 100 кв.м по ПУП на гр.Девин на Севдалина Ангелова Банкатева 5/8 идеални части, Теменужка Радованова Белилова 1/8 идеални части, Бисер Радованов Банкатев 1/8 идеални части и Красимир Радованов Банкатев 1/8 идеални части  за сумата от 2 000 /две хиляди/ лева без ДДС. 

     2.Утвърждава проект за договор за продажба на общински недвижим имот.

/17-16-12/

                                                               Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  37

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО : Учредяване на допълнително право на надстрояване.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 100 от 12.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и  становище с вх.№176 от 11.03.2008 година на ПК”Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 от Наредба № 2 на община Девин,

Р Е Ш И :

     1.Дава съгласие за учредяване на допълнително право на надстрояване с площ 80 кв.м. върху общински недвижим имот в кв.2, УПИ ХХХ в с.Триград на Цветан Симеонов Славков на стойност 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС.

/17-16-12/

                                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  38

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО: Учредяване на допълнително право на надстрояване и пристрояване.

     Общински съвет- Девин , след като разгледа Докладна записка с вх.№ 99 от 12.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становище с вх.№173 от 11.03.2008 година на ПК”Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.38,ал.2  от Закона за общинската собственост и чл.49, ал.1 от Наредба № 2 на Община Девин,

Р Е Ш И :

     1.Дава съгласие за учредяване на допълнително право на надстрояване и пристрояване с площ от 32 кв.м. върху общински недвижим имот в кв.15, УПИ ІІІ по ПУП на гр. Девин , на Никола Иванов Пеевски на стойност 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС.

/17-16-15/

                                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  39

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО: Съгласие за предоставяне  за безвъзмездно управление на общински имот.

Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 75от 04.02.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12,ал.3 от Закона за общинската собственост,

Р Е Ш И :

     1. Предоставя за безвъзмездно управление стая № 1 с площ 28 кв.м. на втория етаж в бивш щаб гр.Девин, ул.”Васил Левски” № 1 на Агенцията по заетост – гр.София за срок до 5 години.

     2. Предоставя за безвъзмездно управление на част от стая № 2  с площ 17 кв.м на втория етаж на бивш щаб гр.Девин, ул.”Васил Левски” № 1 на НОИ РУ”ОС”, гр.Смолян за срок до 5 години.

/17-15-15/

                                                                 Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 40

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 20.03.2008 г., Протокол № 6

     ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 187от 12.03.2008 година на Здравко Василев Василев – кмет на Община Девин и становище с вх.№192 от 14.03.2008 година на ПК ”Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”,проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137,ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.62, ал.3 и чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.6, ал.1 и чл.13 от Закона за търговския регистър и чл.3 и чл.5 от Наредба № 9 от 2000 година на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения,
Р Е Ш И :
1. Поради изтичане срока на договор за управление № 50 от 01.04.2005 г.  сключен между кмета на Община Девин и д-р Татяна Конова Пампулова, на основание чл.17 от договора, освобождава д-р Татяна Конова Пампулова от длъжността „управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин, считано от 01.04.2008 г. без да я освобождава от отговорност.
     2. Избира за временно изпълняващ длъжността „управител” на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин за срок до утвърждаване на „управител” от Общинския съвет, но за не повече от 90 дни  д-р Петър Дечев и му определя възнаграждение в размер  на 400% от средната месечна брутна заплата в лечебното заведение.
     3. Задължава  новоизбраният управител да предприеме действия по вписване на посочените по-горе обстоятелства.
     4. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за управление на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД - гр.Девин с д-р Петър Дечев.
     5. Обявява конкурс за длъжността „управител” на ”Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр.Девин, който да се проведе по документи, събеседване и защита на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения и приложената конкурсна документация.
     6.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ :
- Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
- Да имат най-малко 5/пет/ години трудов стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно стоматология, да имат придобита основна специалност.
- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
     7.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
- заявление за участие;- автобиография;
- копие от документ за завършено образование и придобита квалификация;
- копие от трудова книжка за трудов стаж;
- свидетелство за съдимост;
- свидетелство от психо-диспансер;
- други документи, съобразно Наредба № 9 /2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения;
- проект – Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
       8. Информация относно темите предмет на събеседването и във връзка с изготвянето на тригодишната програма за управление на лечебното заведение могат да се получат в сградата на Община Девин, ул.”Дружба” №1, ст. №7, ет.3, тел:03041/21-74.
      9. Срок за представяне на документите:Всички горе упоменати документи се подават в запечатан плик в сградата на Общинска администрация гр.Девин, ст.№7, ет.3 или на адрес:4800-Девин, ул.”Дружба”№1 в срок до17.00ч на 15.05.2008 година. Не важат пощенски клейма.
     10. Конкурса ще се проведе на 16.05.2008 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Девин, гр.Девин, на ул.”Дружба” № 1, при спазване на условията на Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения.
      11. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и един регионален вестник.
      12. Избира комисия за провеждане на конкурс длъжността „управител” на  ”Многопрофилна болница за активно лечение” ЕООД – гр.Девин в състав:
 Председател: Красимир Стефанов Чаушев – Секретар на Община Девин
 Секретар: Капка Петрова Бешева – Директор на дирекция  „ЕФПХД”
 Членове :1. д-р Венелин Ясенов Ковачев  – представител на РЦЗ- гр.Смолян
       2. д-р Румен Аврамов - представител на здравната каса гр.Смолян.
       3. Ивайло Николов Николов – юрист.
       4. Емил Димитров Кисьов - представител на ПК ”Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика” при Общински съвет – Девин.
     13. В сроковете по Наредба №9/2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения комисията да представи в Общинския съвет – Девин протокол от проведения конкурс с класираните на първо, второ и трето място кандидати за утвърждаване на управител.
     14. Да се заплати възнаграждение  за членовете на комисията, както следва:
- за Председателя на комисията –­­­без възнаграждение;
- за Секретаря на комисията – без възнаграждение;
- за всеки член на комисията  - 80.00 лв.
/17-16-15/
                                                                  Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  41

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 20.03.2008 г., Протокол №6
     ОТНОСНО : Създаване на търговско дружество с ограничена отговорност между Община Девин и „ИНФОПРЕС РОДОПИ” ООД - гр. Девин.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа предложение с вх.№ 188 от 12.03.2008 година на фирма „ИНФОПРЕС РОДОПИ” ООД със седалище и адрес на управление: област Смолян; община Девин; град Девин; ул.”Ал. Костов” №21, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Р Е Ш И :
     1. Дава съгласие Община Девин да участва като учредител и съдружник в търговско дружество с ограничена отговорност както следва:
      1.1. Наименование на дружеството – „РОДОПА МЕДИЯ” ООД със седалище и адрес на управление: област Смолян; община Девин; град Девин; ул.”Ал. Костов” №21.
      1.2. Съдружници: „ИНФОПРЕС РОДОПИ” ООД със седалище и адрес на управление: област Смолян; община Девин; град Девин; ул.”Ал. Костов” №21 с управители Анна Гочева Колева с ЕГН 7612015613 и Съби Ясенов Хаджиев с ЕГН 6903116045  и Община Девин с адрес: област Смолян; община Девин; град Девин; ул.”Дружба” №1.
       1.3. Капитал на търговското дружество – 5000/пет хиляди/ лева, разпределен в 100/сто/ дяла по 50/петдесет/ лева на дял.
      1.4. Разпределение на капитала: „ИНФОПРЕС РОДОПИ” ООД – 85/осемдесет и пет/ дяла по 50/петдесет/ лева или общо 4250/четири хиляди двеста и петдесет/ лева и Община Девин – 15/петнадесет/ дяла по 50/петдесет/ лева или общо 750/седемстотин и петдесет/ лева.
      2. Капитала на дружеството трябва да бъде внесен в набирателна сметка открита на името на търговско дружество „РОДОПА МЕДИЯ” ООД след провеждането на учредителното събрание.
     3. Предмет на дейност на дружеството: Информационна дейност, радио и телевизионна дейност, предоставяне на информационни услуги и връзки с обществеността, дейности подпомагащи развитието на културата, изкуствата, спорта и туризма, както и всички дейности непротиворечащи на закона и добрите нрави.
     4. Избира кмета на Община Девин за представител на общината в общото събрание на дружеството.
     5. Упълномощава кмета на Община Девин да представлява общината на учредителното събрание на дружеството, включително и за избор на управител на дружеството, както и по всички останали въпроси касаещи регистрацията на дружеството, включително и да подпише от името на Община Девин учредителния дружествен договор.
/17-16-15/
                                                             Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/ 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер