Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Публичен регистър за разпоредителните сделки Регистър на разпоредителните сделки за 2018 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 19 Февруари 2019г. 11:12ч.

                                                                                   Р Е Г И С Т Ъ Р

                                                                             по чл.41, ал.4 от ЗОС

         за извършените разпоредителни сделки с общински имоти в Община Девин за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

 

Данъчна и пазарна оценка в лева

Цена определена с решение на ОС

или заповед

Вид разпореждане

Цена на сделката с ДДС

Договор

Имот предмет на сделката

Приобретател

Забел.

1.

10 913.80

34 991.83

34 991.83 с ДДС

Зап. №РД-09-572

29.11.2017г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

34 991.83 с ДДС

№ Д-9/03.01.2018 г.

Имот с площ 6.201 кв.м., имот с №075001 намиращ се в землището на с.Гьоврен

Общ.Девин

Обл.Смолян

Туристическо Дружество „Родопея”

АОС

2376

2.

2974.60

2997.40

2997.40 с ДДС

Зап. №РД-09-621

19.12.2017г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

2997.40 с ДДС

№ Д-

134/05.02.2018 г.

Имот с площ 247 кв.м., УПИ I, кв.32, имот с идентификатор 20465.502.323 по ПУП на гр.Девин

Васил Тодоров Василев и Атанас Тодоров Василев по ½ идеална част от имот в гр.Девин ул.”Катя Ванчева” №28

АОС

2533

3.

2716.80

2739.00

2739 с ДДС

Зап. № РД-09-21

12.01.2018 г.

Продажба по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

3312.00 с ДДС

№ Д-141

16.02.2018 г.

Имот целия с площ от 1132 кв.м., с кадастрален номер 73105.501.157 по ПУП на с.Триград

Общ.Девин

Обл.Смолян

Асен Митков Белилов

На 332/1132 идеални части от имот с кадастрален номер 73105.501.157 в с. Триград

АОС

2527

4.

2974.90

2974.90

2974.90 с ДДС

Зап.№ РД-09-50

07.02.2018 г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

2997.70 с ДДС

№ Д-162

15.03.2018 г.

Имот целия с площ от 376 кв.м., УПИ I-847, кв.67, имот с идентификатор 20465.504.847 по ПУП на гр. Девин

Общ. Девин

Обл.Смолян

Иван Василев Паунов на 2/3 идеални части и Атанаска Василева Паунова на 1/3 идеарна част върху имот в гр.Девин, ул.”Стара планина” №1

АОС

2535

5.

1214.40

1575.00

1575.00 без ДДС

Реш.№ 179/29.12.2017 г.

На ОС - Девин

Продажба по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл.9 и чл.19 от ЗЗД

1904.49 с ДДС

№ Д-195

24.04.2018 г.

Имот с площ от 198 кв.м. от УПИ XXIII-295 и 14 кв.м. част от УПИ XXV-296 в с.Лясково

Общ.Девин

Обл.Смолян

Красимира Стоянова Райчева

АОС

2525

6.

1596.70

2864.00

2864.00 без ДДС

Зап.№ РД-09-404

14.09.2018 г.

Продажба по

Чл.35, ал.3 от

ЗОС

3436.80 с ДДС

№ Д-336

17.10.2018 г.

Имот целия

с площ от 267 кв.м., УПИ XI, кв.109, по ПУП на гр.Девин

Общ.Девин

Обл.Смолян

ул.”Радост” №5

Юлиян Райчев Бочуков

АОС

2618

7.

3881.00

222.00

266.40 с ДДС

Зап.№ РД-09-166

05.04.2018 г.

Изграждане на пристройка на основание чл.38, ал.2 от ЗОС

268.44 с ДДС

№ Д-206

08.05.2018 г.

Изграждане на пристройка-допълващо застрояване с площ 51 кв.м.в урегулиран поземлен имот с идентификатор 20465.506.438, УПИ IV, кв.109,по ПУП на гр.Девин, целия с площ 649 кв.м.

Веселин Калинов Брезелиев

АОС

2532

8.

1435.20

1435.20

1435.20 с ДДС

Зап.№ РД-09-522

14.11.2018 г.

ОПС на основание чл.49а, ал.1 от ЗОС

1729.70 с ДДС

№ Д-378

10.12.2018 г.

Изграждане на жилищна сграда в общински имот , УПИ XXII, кв.2,по ПУП на с.Триград, имот с идентификатор 73105.501.62, целия с площ 650 кв.м.

Емил Веселинов

Александров

АОС

2628

9.

114.80

515.00

515.00 без ДДС

Зап. № РД-09-403

14.09.2018 г.

Ликвидиране на съсобственост по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС

618.00 с ДДС

№ Д-337

17.10.2018 г.

Имот с площ от 52/432 кв.м. в УПИ IV. кв.16, по ПУП на с.Триград, поземлен имот с идентификатор 73105.501.188

Георги Димитров Коюмджиев

АОС

2617

 

Изготвил:

Галя Бочукова – Младши експерт „ОС“

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер