Начало ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" Финансирани проекти Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура” – обединено детско заведение „Здравец” и обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 02 Февруари 2019г. 13:57ч.

ОБЩИНА ДЕВИН


 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин

 

 

На 4 февруари 2019 г., от 10.30 часа, в заседателната зала на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба” № 1 ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”, Договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Община Девин кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с изпълнените дейности и постигнатите резултати от реализация на проекта, който е на обща стойност 724 310.46 лв., а продължителността му е 30 месеца.

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност в сгради от образователната инфраструктура. Изпълнените по проекта мерки включваха повишаване ефективността на отоплителната инсталация и намаляване загубите на топлина от топлопреминаване през прозорците, чрез подмяна на съществуващата дограма с PVC.

 

 

 „Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” –  гр. Девин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Девин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

 

 


 

 

www.eufunds.bg

 

Договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C01, Проект „Повишаване на енергийната ефективноств сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”

 

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер