Начало ОБЯВЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 г. Покана за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изх. №91 -341-3

21.08.2014г.

 

 

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”

 

 

ДО

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ

ЧЛЕНОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НО

НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ –

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК” И КП „БЪЛГАРИЯ

БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ,

ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

 

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/ при произвеждането на избори за народни представители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

             Във връзка с произвеждането на избори за народни представители, насрочени на 05.10.2014 година и във връзка с Решение №672-НС/13.08. 2014г.на ЦИК и Решение №4-22 НС/21.08.2014г. на РИК – Смолян, Ви каня на 27.08.2014 година от 10.00 часа в Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, стая №4 /стаята на секретаря на общината/, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на СИК , както и да предложите лица, които ще заместят член на тези комисии, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

         1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

         2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014г. или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

         3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

         4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от РИК – Смолян по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъствуващия член на СИК.

         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – Смолян.

         За членове на СИК се предлагат лица които имат право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс.

         Приложение: 1.Предложение – образец - изтегли;

                            2. Справка Приложение №1 - изтегли;

                            2. Проект разпределение - изтегли ;

С уважение :

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил: Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер