Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отстъпване право на строеж Публичен оповестен конкурс с явно наддаване за отстъпване право на строеж в общински УПИ ХI, кв.155 по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Събота, 22 Декември 2018г. 17:25ч.

Публичен оповестен конкурс с явно наддаване за отстъпване  право на строеж в общински УПИ ХI, кв.155 по ПУП на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, с площ 240 кв.м., с кадастрален номер 20465.502.1495, съгласно АОС №2411/2015г. за изграждане на заведение за обществено хранене и офиси съгласно предвижданията на ПУП

 

 

         Задължителни условия на участниците:

1. Задължителни условия на участниците:

- в конкурса могат  да участват  физически лица, юридически лица и сдружения с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел .

Документи за юридическия статус на участника:

Регистрационни документи на участника:

- съдебно решение за регистрация;

- копие от документа за регистрация или ЕИК/единен идентификационен код/;

-удостоверение по чл.87, от ДОПК за липса на задължения към НАП, и общината  по регистрация ако е различна от Община Девин;

- за ЮЛСНЦ удостоверение за вписване в регистъра;

- цел – за  изграждане на заведение за общенствено хранене и офиси;

- да инвестира в обекта най-малко 80 000 лв. и завърши обекта /АКТ16/ за срок от 12 месеца след издаване разрешението за строеж, но не по-късно от 12 месеца от сключване на договора за отстъпено право строеж;

приобретателя трябва да разкрие  4бр. нови работни места;

-  първоначална цена  на отстъпеното право на строеж 6000лв. без ДДС.

- приобретателят трябва да изгради за своя сметка и предаде на Община Девин и нова обществена тоалетна със ЗП - 20 кв.м. на стойност на инвестицията 20 000 лв. в посочен от Община Девин парцел. Изготвяне на инвестиционния  проект за тоалетната е  за сметка на приобретателя.

Класирането на участниците да се извърши по реда на «Икономически най – изгодно» предложение при следните показатели:

1.Предложена цена с 60т. тежест в оценката на предложението.

2.За предложени инвестиции с 30т. тежест в оценката на предложението.

3.Заразкриване на нови работни места 10т тежест в оценката на предложението.

Оценяването на предложенията ще се извърши по следната формула, като на първо място се класира участника с най-голям брой точки.

Т= К1 +К2 +К3

Т- брой точки на предложението

К1 –точки получени от предложената цена

К1= /Ц1:Ц2/х60т.

Ц1 цена предложена от участика

Ц2  предложена максимална цена за обекта

К2 - брой точки получени брой от предложената инвестиция

К2=/И1:И2/х30т.

И1 – инвестициите прдложени от участника

И2 – предложени максимални инвестиции за обекта

К3- брой точки получени за ракриване на нови работни места

К3= /Р1:Р2/х10т.

Р1 – работни места предложени от участника.

Р2 – предложени най голям брой работни места в обекта.

При еднакъв брой точки предимство се дава на участникът, който е предложил най – висока цена за правото на строеж.

Процедурата за провеждане на конкурса е съгласно изискванията на чл.68 до чл.80 от наредба №2 на Община Девин.

3.Депозит в размер на 600 лв. без ДДС с краен срок за внасянето му в касата или по сметка на Община Девин до 16.00 часа на  08.01.2019 г.

4. Конкурсната документация се закупува от ст.№11, ет.ІІ в общинска администрация, гр.Девин, ул.Дружба №1  на  стойност 30лв.

5. Срок за закупуване на конкурсната документация от 24.12.2018 г. до 16.00 часа на 08.01.2019 г.

6. Краен срок за подаване на предложенията за участие е 17.00. часа на 08.01.2019 г.

7. Срок за извършване оглед на обекта от 24.12.2018г. до 16.00  часа на 08.01.2019 г.

8. Конкурса ще се проведе на 09.01.2019 г. в заседателната зала на Община Девин, ул.Дружба №1, гр.Девин, ет.ІІІ от 11.00 часа.

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер