Начало ОБЯВЛЕНИЯ Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Девин Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на община Девин - прекратена
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 07 Декември 2018г. 10:28ч.

Община Девин отправя покана към всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта по процедура с предмет:„Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Девин“, при следните задължителни условия и параметри.

1.Предмет на процедурата

Предмет на процедурата е „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Девин“.

2. Размер на дълга – 2 500 000 лв. в това число за разплащане на просрочени задължения – 1 350 000 лв. и 1 150 000 лв. за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

3. Цел на кредита – разплащане на просрочени задължения и финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.

4. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит;

5. Валута на дълга – български лева (BGN).

6. Срок на кредита – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

7. Лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 4.00% (четири на сто) В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвения процент по т.7 завишен с предложената от участниците надбавка;

Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване

8. Срок на усвояване – 12 месеца от датата на подписване на договора за кредит;

В 14-дневен срок преди изтичане на този срок, ако по кредита има неусвоени суми, Община Девин ще уведоми писмено Кредитодателя каква сума до размера на неусвоената част от кредита ще му е необходима за обезпечаване на инвестиционни проекти. Тази сума, заедно с усвоената сума, формират общия размер на кредита, който ще се погасява на 120 (сто и двадесет) месечни вноски. Заявената от Общината сума се усвоява по бюджетната й сметка, без да бъдат представяни разходооправдателни документи, като тези средства се блокират. Усвоените и блокирани по този ред средства се отблокират и ползват от Общината на части до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на договора за кредит срещу представено писмено искане за ползване на суми от тях и на разходо-оправдателни документи, в т.ч. договори за изпълнение, приемо-предавателни протоколи, фактури. За допълнително обезпечаване на блокираните средства, Община Девин подписва договор за учредяване на залог при условията на Закона за договорите за финансово обезпечение, като при ползване на средства към договора се сключват анекси за намаляване на сумата.

9. Начин на погасяване на главницата – на 120 равни месечни вноски, от собствени приходи на общината.

10. Начин на погасяване на лихвите – ежемесечно.

11. Обезпечение – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл.52, ал.1 буква „б” от Закона за публични финанси;

12. Други условия – без такси и комисиони по кредита, включително и за разглеждане, управление, ангажимент, предсрочно погасяване и др.

Участниците да не изискват допълнителни условия по изпълнение на договора, свързани със застраховка на кредита, представяне на запис на заповед, такса ангажимент и/или преминаване на общината на обслужване в представляваната от тях банка.

13.Вид на процедурата

         - Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение на общински съвет-гр.Девин №169 , прието с Протокол №16/14.11.2018 г.


Документация за участие в процедурата и приложения - изтегли;

 

.

.

.

.
Банер
Банер