Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 28.02.2008година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходРешения от заседанието проведено на 28.02.2008година PDF Печат Е-поща

 

Р Е Ш Е Н И Е  22

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Приемане на Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 42 от 21.01.2008 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс,

Р Е Ш И :

     1. Приема Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин.

/17-14-14/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 23

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 104 от 13.02.2008 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,

Р Е Ш И :

     1. Приема Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин.

/17-15-14/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 24

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Приемане на Доклад за дейността на обществения посредник на Община Девин за 2007 година.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа писмо  с вх.№ 64 от 29.01.2008 година на инж.Венцислав Кехайов – Обществен посредник при Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Девин,

Р Е Ш И :

     1. Приема доклада за дейността на обществения посредник на Община Девин за 2007 година.

/17-11-11/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 25

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Предоставяне за безвъзмездно ползване на спортни съоръжения в СОУ ”Христо Ботев”- гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 73 от 04.02.2008 година на кмета на Община Девин и становището на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Р Е Ш И :

     1. Предоставя за безвъзмездно ползване от спортен клуб „Кьокошин-карате” – гр.Девин, помещението намиращо се под спортната зала на СОУ „Христо Ботев” – гр.Девин за провеждане на тренировъчна дейност.

     2. Директора на СОУ „Христо Ботев”-гр.Девин и инструктора на  спортен клуб „Кьокошин-карате” – гр.Девин да уточнят времето за провеждане на тренировъчните занимания.

/17-15-15/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 26

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Създаване на Временна комисия за анализ и предложения за преобразуване и преструктуриране на дейността на търговските дружества с общинско имущество.      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 117 от 15.02.2008 година на председателя на Общински съвет-Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1, т.8, т.23 и ал.2 и чл.49 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.61 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,

Р Е Ш И :

     1. Създава временна комисия от пет общински съветници в състав: Карамфил Фиданов Каров, Невен Бисеров Шотаров, Николай Стоянов Сазарлиев, Емил Димитров Кисьов и Румен Колев Билянов.

     2. Избира г-н Карамфил Фиданов Каров за председател на комисията.

     3. Определя следната задача на Временната комисия:

      3.1. В срок от два месеца от приемането на настоящото решение да сезапознае и анализира дейността на търговските дружества с общинско имущество, и да изготви и внесе в Общински съвет-Девин доклад за финансовото състояние, предложение за оптимизиране, преобразуване и преструктуриране на дружествата с общинско имущество и дейността им.

     4. Възлага на кмета на Община Девин и органите на управление на дружества с общинско имущество да предоставят необходимата за работата на комисията информация, както и да оказват нужното съдействие за изпълнението на задачите и.

     5. Предлага на кмета на Община Девин да издаде заповед за определяне на 2 /двама/ участници от администрацията на Община Девин с право на глас за участие в работата на Временната комисия.

     6. Определя възнаграждение на членовете на Временната комисия, съобразно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

/17-15-15/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 27

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Преразглеждане на Решение №20/23.01.2008г. на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след като се запозна със заповед №044-ПО от 31.01.2008 година на областен управител на област с административен център гр.Смолян, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

РЕШИ:

     Отменя свое Решение №20, прието на заседание на Общински съвет- Девин по Протокол №4 от 23.01.2008 година.

/17-14-14/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 28

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Създаване на Временна комисия за избор на заместник-председател на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.13, ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

РЕШИ:

     Създава Временна комисия за избор на заместник-председател на Общински съвет-Девин в състав:

      1. Борислав Стефанов Чавдаров - Председател

      2. Кремена Красимирова Сталева - Секретар

      3. Румен Колев Билянов - Член

/17-15-15/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 29

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Избор на заместник-председател на Общински съвет-Девин.

     Общински съвет- Девин, след проведено тайно гласуване и обявяването на резултатите от гласуването, на основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

РЕШИ:

     Избира  г-н Емил Димитров Кисьов  за заместник-председател на Общински съвет-Девин.

/17-15-15/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30

Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 28.02.2008 г., Протокол №5

     ОТНОСНО : Одобряване на участник спечелил търга за общински имот с.Осиково.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 133 от 25.02.2008 година на Димитър Ясенов Бомбаширов – общински съветник, проведени разисквания, поименно гласуване и обявяването на резултатите от гласуването, на основание чл.21, ал.2 и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.91 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,

Р Е Ш И :

     Не приема решението предложено от Димитър Ясенов Бомбаширов – общински съветник с Докладна записка с вх.№ 133 от 25.02.2008 година.

/17-15-10/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер