Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове преди 01 май 2020 г. Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 03 Октомври 2018г. 17:27ч.

На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и изразят становища по проекта за Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, в законоустановения срок от 30 дни.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация – Девин, гр. Девин, ул. Дружба № 1, както и на следния електронен адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

МОТИВИ

към Проект на ПРОЦЕДУРА за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

1. Причини, налагащи приемането на „Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник"

Наличието на просрочени задължения, създава големи затруднения в работата на община Девин. Изключително негативно влияние върху бюджета на общината оказват разноските по делата, лихвите и таксите на частните съдебни изпълнители, които надвишават няколкократно размера на задължението. Това създава затруднения и за реализиране на нови инвестиционни проекти в интерес на населението и подобряване на жизнения стандарт. В тази връзка с Решение № 110 от 16.08.2018 г. Общински съвет – Девин дава съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти като възлага на кмета на община Девин да проведе процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник.

Измененията в Закона за общинския дълг и Закона за обществените поръчки налагат разработването на местни правила и процедури за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник. В ДВ, бр. 98 от 2016 г. е обнародвано изменение на чл.19 от Закона за общинския дълг, съгласно което процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата „Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник” e синхронизиране на нормативната база на Община Девин в съответствие с българското законодателство.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на процедурата

За изпълнение на дейностите по „Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник” не се използват допълнителни средства от бюджета на Община Девин.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Провеждане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, в съответствие с българското законодателство.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект на „Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник" е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Приложение: Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник

 

Вносител:

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин

 

 

Проект!

 

ПРОЦЕДУРА

ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ

ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

 

Чл. 1. (1) Настоящата процедура определя реда и условията за избор на:

1. финансова или кредитна институция при поемането на дългосрочен дълг;

2. финансова или кредитна институция при поемането на краткосрочен дълг;

3. финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа;

4. финансова или кредитна институция при рефинансиране на поет дълг.

(2) Настоящата процедура не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Чл. 2. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се извършва в съответствие със следните принципи:

1. по чл. 20 от Закона за публични финанси;

2. откритост, прозрачност и недискриминационност;

3. свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на всички кандидати;

4. постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.

Чл.3. В процедурата може да участват лица, които са кредитна/финансова институция или финансов посредник, притежаващи съответния лиценз или вписани в съответния регистър, съобразно вида на услугата, по която ще се извърши подбора.

Чл.4. Не може да участва в процедурата лице, което:

1. е обявено в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност;

2. е в ликвидация;

3. има парични задължения към общината или държавата по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

4. е поставено под специален надзор по смисъла на чл. 115 от Закон за кредитните институции (ЗКИ) – приложимо за банки;

5. спрямо което се прилагат оздравителни мерки или прекратителни процедури по реда на закона за кредитните институции – приложимо за банки.

Чл.5. (1) Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник и документация за участие в процедурата.

(2) Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. решението на Общински съвет по чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг;

2. обект на финансирането, ако финансирането е предназначено за конкретен обект;

3. размер и вид на финансирането;

4. изисквания към кандидатите и документи за доказване;

5. срок на валидност на офертите;

6. критерии за оценка на офертите/методика;

7. място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата;

8. място, срок и начин на подаване на офертите;

9. срок за подаване на искане и получаване на разяснения по документацията;

10. място и дата на отваряне на офертите;

11. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

(3) Обявлението се публикува на интернет страницата на общината.

(4) Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от 10 работни дни, считано от датата на публикуването.

Чл. 6. Документацията за участие в процедурата съдържа най-малко следната информация:

1. обявлението за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник;

2. описанието на проекта по чл. 14, т. 2 от Закона за общинския дълг или вида на кредита, който общината смята да поеме;

3. критерии за оценяване на офертата;

4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет;

5. проект на договор.

Чл. 7. Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата в сроковете, посочени в обявлението. Кметът на общината е длъжен да даде разяснения в срок до 3 дни от искането и да ги публикува на интернет страницата на общината.

Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, която се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове. В състава на комисията, се включват правоспособен юрист, гл. счетоводител и други длъжностни лица определени от кмета на общината.

(2) Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

(3) В публичната част на заседанието по отваряне на офертите на кандидатите могат да присъстват само членовете на комисията и участниците или техните упълномощени представители.

Чл. 9. (1) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:

1. има материални интереси в съответната финансова/кредитна институция, различни от тези на вложител;

2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата;

3. не може да бъде член служител на съответната финансова/кредитна институция.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията и консултантите представят декларация относно горните обстоятелства в началото на заседанието по отваряне на офертите. При възникване на някои от обстоятелствата преди приключване на работата на комисията, съответния член е длъжен да си направи самоотвод.

Чл. 10.(1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията.

(2) При установяване на липсващ документ от минималните изисквания или липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да изиска от участника допълнителни документи или информация.

       (3) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно предварително обявените критерии и класира кандидатите.

(4) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на общината.

(5) В 7-дневен срок от утвърждаването на протокола, същият се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

(6) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(7) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.

Чл. 11. Комисията може да провежда преговори с допуснатите до участие кандидати, чиито документи отговарят на условията в обявата и документацията, но ценовото предложение на всички участници надхвърля обявеното в поканата. За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидатите се съставя протокол, който се подписва от кандидата и членовете на комисията и се представя на кмета за одобрение.

Чл. 12. (1) В седемдневен срок от предаване на протоколите от работата на комисията, Кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.

(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.

(3) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 20 дни от датата на получаване на заповедта.

(4) В договора се възпроизвеждат всички предложения на класирания на първо място участник.

Чл. 13. Кметът може да прекрати процедурата със заповед, когато:

а/ не е подадена нито една оферта, няма кандидат или участник, който отговаря на изискванията;

б/ всички оферти не отговарят на предварително обявените условия;

в/ избраният кандидат откаже да сключи договор;

г/ отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.

Чл. 14. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на настоящата процедура.

Чл. 15. (1) Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер