Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:„Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин през 2014г.”

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Август 2014г. 18:55ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Обществена поръчка с предмет:„Ремонт на общинска и републиканска пътна мрежа на територията на община Девин през 2014г.”

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

         На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 337/05.08.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 11.08.2014 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

         На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

        

С уважение,

         /Владимир Даскалов/

         Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер