Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор”
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Август 2018г. 16:42ч.

З А П О В Е Д

№ РД-09-364

гр.Девин, 20.08.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 , ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 14, ал. 3 от ЗОС и чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, тъй като с Решение № 97 от 29.06.2018 г. на Общински съвет – Девин, прието по т. 17, Протокол № 9 от 29.06.2018 г., във връзка с докладна записка Вх. № ДЗО-105 от 18.06.2018 г. в Общински съвет – Девин, липсва волеизявление на Общински съвет – Девин за срока за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030,            гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор”, цялата с площ от 200 кв. м.,

З А П О В Я Д В А М:

  1. Прекратявам процедура, открита с моя Заповед № РД-09-352/09.08.2018 г. за провеждане на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор”, цялата с площ от 200 кв. м., представляваща гаражи 2 броя, всеки от които с площ 100 кв. м., за складове с първоначална месечна наемна цена от 180,00 лв. с ДДС.
  2. На кандидатите да бъдат възстановени внесените суми в размер на 30 лв. за закупуване на тръжна документация, както и депозитите за участие.
  3. Настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица, както и да се постави на информационното табло на общината, да се публикува на интернет страницата на общината и да бъде изпратена за публикуване във вестник „Марица” – Пловдив, където е публикувана обявата за провеждане на публичния търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда в имот – частна общинска собственост.
  4. Заповедта подлежи на обжалване пред Областен управител на област, с административен център Смолян, или Административен съд – Смолян в 14-дневен срок от съобщаването и.

Мотиви: Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 3 „Недвижими имоти – частна и публична общинска собственост, предназначени за производствени и стопански нужди, се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма и глава осма от наредбата… Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, кметът на общината сключва договор за наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години за имоти частна общинска собственост…”.

В Решение № 97 от 29.06.2018 г. на Общински съвет – Девин липсва волеизявление за срока на предоставяне на сградата с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030. Това възпрепятства сключването на договор за наем за определен срок (до 10 години), определен с решение на общинския съвет.

красимир даскалов

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер