Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Решения и протоколи от заседанията Решения от заседанието проведено на 23.01.2008 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Р Е Ш Е Н И Е  11
Прието на заседание на Общински съвет – Девин,Проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4
     ОТНОСНО : Актуализация  и отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община  Девин за 2007 година.
     Общински съвет- Девин, след като разгледа докладната записка с вх.№ 18/14.01.2008 година на Кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „ Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.47, ал.1 от Наредбата за общинския бюджет,
Р Е Ш И :
     1. Приема проекта за актуализация на бюджет 2007 г.  на Община Девин, съгласно приложените справки по дейности и параграфи.
     2.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2007 г. на Община Девин, както следва:
     2.1  ЗА ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОТГОВОРНОСТИ 
     2.1.1  ПРИХОДИ - 9 087 448/девет милиона осемдесет и седем хиляди четиристотин четиридесет и осем/ лева.
     2.1.2  РАЗХОДИ - 4 453  479/четири милиона четиристотин петдесет и три хиляди четиристотин седемдесет и девет/ лева.     По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1 и № 1.2 
     2.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 
     2.2.1 ПРИХОДИ - 9 528  451/девет милиона петстотин двадесет и осем хиляди четиристотин петдесет и един/ лева.
     2.2.2 РАЗХОДИ  - 7 647  249/седем милиона шестстотин четиридесет и седем хиляди двеста четиридесет и девет/ лева.По дейности и параграфи съгласно приложение №2 и № 2.1
     2.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 
     2.3.1. РАЗХОДИ - 68 013/шестдесет и осем хиляди и тринадесет/ лева.
      3. Актуализира поименния списък за капиталови разходи за 2007 година, съгласно приложение  №6. 
/17-16-16/
                                                                          Председател на Общински съвет-Девин: (п)
                                                                                                                                 /Елин Андреев/

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 12

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация гр.Девин.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с   вх.№ 35/ 16.01.2008 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „ Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби”, проведените разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация гр.Девин и звената към нея, съгласно Приложение №1 и Приложение №2.

/17-16-12/

                                                                         Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                  /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 13

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Включване на обекти от общинската пътна мрежа за финансиране от бюджет с целева капиталова субсидия за 2008 година.

      Общински съвет-Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 16/ 11.01.2008 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба”, след проведените разисквания и поименно  гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Р Е Ш И :

     1. Приема предложения списък за обектите от общинската пътна мрежа.     2. Дава съгласие  да бъде финансиран през 2008 година общински път ІV- 86837 „ Михалково – Селча - Стоманово” на стойност  202 200/двеста и две хиляди и двеста/ лева по Приложение №1.

/17-16-11/

                                                                Председател на Общински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                               /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Определяне на представители в постоянните комисии на Националното сдружение на общините в Република България.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа докладната записка с вх.№ 23/ 14.01.2008 година на Председателя  на общински съвет, във връзка с писмо  вх.№ 21/14.01.2008г. на Националното сдружение на общините в Република България, направените предложения и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.20, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на Националното сдружение на общините в Република България,

 Р Е Ш И :

      Определя за представители в постоянните комисии на Националното сдружение на общините в Република България, както следва:

     1. В Постоянната комисия по образование и култура г-н Емил Димитров Кисьов – Председател на Постоянната комисия „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, спорт, култура и етика” към Общински съвет-Девин.

     2. В Постоянната комисия по международно сътрудничество и евроинтеграция г-жа Кремена Красимирова Сталева -   член на Постоянната комисия „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” към Общински съвет-Девин.

     3. В Постоянната комисия по участие на жените в местното самоуправление г-жа Теодора Иванова Тодорова – Председател на Постоянната комисия „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм” и член на Постоянната комисия „Бюджет и финанси; Европейски фондове и програми; Нормативна уредба” към Общински съвет-Девин.

/17-16-15/

                                                                             Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                            /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  15

      Прието на заседание на Общински съвет – Девин, Проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

        ОТНОСНО : Определяне представител на Общински съвет -Девин в Общото събрание на Асоциацията на родопските общини.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа докладната записка с вх.№ 6/ 07.01.2008 година на кмета на Община Девин във връзка с писмо на Асоциацията на родопските общини, направените предложения и проведено поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9, ал.2 от Устава на Асоциацията на родопските общини,

 Р Е Ш И :

      Определя за делегат в Общото събрание на Асоциацията на родопските общини  Елин Елинов Андреев – Председател на Общински съвет Девин.

/17-15-14/

                                                                               Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                           /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16

Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

ОТНОСНО : Съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на общински имот.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 839/ 06.12.2007година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведените разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост,

 Р Е Ш И :

      Предоставя за безвъзмездно управление, стая с площ 17 кв.м и стая с площ 33.5 кв.м на трети етаж в бивш щаб гр.Девин, ул.” Васил Левски” №1, на РИОКОЗ гр.Смолян, филиал гр.Девин за срок от 5 години.

/17-16-16/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  17

     Прието на заседание на Общински съвет – Девин,проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

        ОТНОСНО : Поправка на явна фактическа грешка.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа докладната записка с вх.№ 24 от 14.01.2008 година на кмета на Община Девин, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.45, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс, 

 Р Е Ш И :

      1. Изменя свое Решение № 204/10.10.2007 година в частта на Приложение №1, т.І.13, като за участник спечелил търга за продажба на общински имот – масивна сграда на един етаж с.Михалково ведно с УПИ-ІV, кв.3, вместо Георги Гетов Гетов да се чете „Радина”ООД с управител Георги Гетов Гетов.

     2. Към Решение № 204/10.10.2007 година да се приложи Протокол от 04.12.2007 година на тръжната комисия, като неразделна част от решението.

/17-16-15/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                            /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 18

      Прието на заседание на Общински съвет – Девин,  проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

       ОТНОСНО : Разпореждане с общински имот - продажба право на собственост.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 857 от 20.12.2007 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество” и Постоянната комисия „Устройство на територията; Инфраструктура; Екология и Туризъм”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1и чл.54, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

Р Е Ш И :

      1. Дава съгласие да се продаде общинска земя в кв.77, УПИ ІІ-222, с площ 521 кв.м. по ПУП на гр.Девин, на Стоян Иванов Бечев и Тотка Дечева Бечева за сумата от 3198.00/три хиляди сто деветдесет и осем/ лева без ДДС.

     2. Утвърждава проекто-договора за продажба на имота.

/17-16-16/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                            /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 19

    Прието на заседание на Общински съвет – Девин,  проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Замяна на част от общински имот с частен имот за изграждане на ул.” Младежка” в кв.15 по ПУП на гр.Девин.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 28 от 15.01.2008 година на кмета на Община Девин и предложението на Постоянната комисия по „ Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за общинската собственост, 

Р Е Ш И :

      1. Дава съгласие да се извърши замяна на част от общински  имот попадащ в УПИ - ХХVІІ, кв.15 по ПУП на гр.Девин с площ 87 кв.м. с цена 1305.00/хиляда триста и пет/ лева, за част от имот с пл.№1783 с площ 72 кв.м собственост на Найден Филипов Байрактаров по Нотариален акт №149, том ІV, рег.№5740, дело №0687 от 2007год., с цена 1080.00/хиляда и осемдесет/ лева.

      2. Найден Филипов Байрактаров да заплати разликата от 225.00/двеста двадесет и пет/ лева без ДДС, режийни разноски и местен данък върху стойността на общинския имот.

     3. Утвърждава проекти за предварителен и окончателен договор за замяна на имотите.

/17-16-16/ 

                                                                               Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                             /Елин Андреев/

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 20

      Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Определяне представител на Общински съвет-Девин в Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Общинска администрация-Девин.

      Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 53 от 22.01.2008 година на председателя на  Постоянната комисия по „Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”, проведени разисквания и гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57, ал.4 и чл.73, ал.3 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 Р Е Ш И :

      1. Определя за представител на Общински съвет-Девин в Комисията по провеждане на търгове и конкурси към Общинска администрация-Девин  Невен Бисеров Шотаров – Председател на  Постоянната комисия по „Обществен ред и Сигурност; Организация и безопасност на движението; Превенция на рисковете; Граждански права, молби и жалби” и член на Постоянната комисия по „ Стопанска политика и Общинска собственост; Придобиване, Управление и Разпореждане с общинско имущество”.

/17-16-15/

                                                                                Председател на Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                             /Елин Андреев/

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  21

        Прието на заседание на Общински съвет – Девин, проведено на 23.01.2008 г., Протокол №4

     ОТНОСНО : Ползване на спортната зала на СОУ ”Христо Ботев” от представителните отбори на Спортен клуб „Въча”.

     Общински съвет- Девин, след като разгледа Докладна записка с вх.№ 55 от 22.01.2008 година на председателя на Постоянната комисия по „Образование; Здравеопазване; Социална политика; Младежки дейности, Спорт, Култура и Етика”, проведени разисквания и поименно гласуване, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 Р Е Ш И :

   1. Дава съгласие Спортен клуб „Въча” гр.Девин да ползва безвъзмездно спортната зала на СОУ „Христо Ботев” гр.Девин за тренировъчна подготовка на представителните си отбори по волейбол. 

    2. Времето за тренировки на отборите да бъде съобразено със Седмичното разписание на часовете така, че да не пречат на нормалното протичане на учебните занятия.

/17-16-16/

                                                                               Председател на  Общински съвет-Девин:  (п)

                                                                                                                                           /Елин Андреев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер