Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проекти за санитарно-охранителни зони Проект за санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - около КИ „Мугленски извор”, за водоснабдяване на хижа „Тешел”, собственост на ТД „Родопея”в землището на с.Гьоврен, общ.Девин, област Смолян.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

     На основание чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около източниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични,питейни и хигиенни нужди /ДВ бр.88/2000г./,в периода от 11.07.2018 г. до 09.08.2018 г. в сградата на Общинска администрация – гр.Девин, ІІ-ри етаж, стая № 12 на разположение на желаещите ще бъде: СОЗ - 38 – Проект за  санитарно-охранителна зона /СОЗ/ - около КИ „Мугленски извор”, за водоснабдяване на хижа „Тешел”, собственост на ТД „Родопея” в землището на с.Гьоврен, общ.Девин, област Смолян. Лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителни режими в пояси ІІ и ІІІ могат да се запознаят с проекта.

     В 7-дневен срок след изтичане на срока за публично  обявяване, постъпилите писмени становища и възражения по проекта ще бъдат изпратени в Басейнова дирекция – гр.Пловдив.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер