Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Отваряне на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет:Извършване на строително-монтажни работи при изпълнение на обект Туристическа пътека с места за почивка

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 25 Юли 2014г. 14:03ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно: Обществена поръчка с предмет:„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) при изпълнение на обект: „Туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352 и 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин“

На основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че комисията назначена със заповед № РД - 09- 323/22.07.2014 г. ще отвори ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с горепосоченият предмет на 28.07.2014 г. в 13:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Девин.

На заседанието на комисията имат право да присъстват представляващите участниците или упълномощени техни представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

 

С уважение,

/Владимир Даскалов/

Председател на комисията

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер