Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Обществени поръчки публикувани преди 01.10.2014 г. Второ разяснение по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин с обособени позиции"

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 11 Юли 2014г. 14:17ч.

Изх. №ОП-6#3

11.07.2014 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

по чл. 29 от ЗОП

 

Относно: запитване по чл. 29, ал. 1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град ДЕВИН с обособени позиции: 1. Изготвяне на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Девин”

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка със запитване с вх. № 91-1889-1/09.07.2014 г. Ви отговарям следното:

Въпрос № 1 В документацията в раздел ІІІ Критерии за подбор на участниците в точка 1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние е записано следното:

Под «сходни» с предмета на обществената поръчка услуги за Обособена позиция № 1 , следва да се разбират:

-                   консултантски услуги в областта на регионалното планиране и управление или регионалното развитие;

-          разработване на специализирани Географски информационни системи (ГИС);

-          изготвяне, анализ или оценки на стратегически документи;

-          изготвяне на бюджет и финансово-икономически анализи на стратегически документи/ програми/проекти.

Моля Ви за пояснение, необходимо ли е участника да покрие комулативно всички изброени под « сходни» с предмета на обществената поръчка услуги или е достатъчно да е изпълнил някои от посочените услуги?

Въпрос № 2 В документацията в раздел ІІІ Критерии за подбор на участниците в точка 2 Минимални изисквания за технически възможности е записано следното:

Под «сходни» с предмета на обществената поръчка услуги за Обособена позиция № 1 , следва да се разбират:

-                   консултантски услуги в областта на регионалното планиране и управление или регионалното развитие;

-          разработване на специализирани Географски информационни системи (ГИС);

-          изготвяне, анализ или оценки на стратегически документи;

-          изготвяне на бюджет и финансово-икономически анализи на стратегически документи/ програми/проекти.

Моля Ви за пояснение, необходимо ли е участника да покрие комулативно всички изброени под « сходни» с предмета на обществената поръчка услуги или е достатъчно да е изпълнил някои от посочените услуги?

Отговор на Въпрос № 1 Изискванията са посочени алтернативно и е достатъчно участникът да е изпълнил някои от услугите.

Отговор на Въпрос № 2 Изискванията са посочени алтернативно и е достатъчно участникът да е изпълнил някои от услугите.

 

С уважение,

Владимир Даскалов

За Кмет на община Девин,

съгласно заповед № РД-09-300/27.06.2014 г.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер